Homepage

CZ0213039 - Labe - Liběchov

Rozloha: 116.9273 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°27'4'' v.d., 50°22'35'' s.š.
Nadmořská výška: 154 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Úsek Labe mezi Mělníkem a Liběchovem.  

Ekotop:

Geologie: Mezozoické vápnité, slínité a kaolinické pískovce, slínité prachovce, písčité slínovce a vápence.
Geomorfologie: Lokalita se rozprostírá na hranicích mezi Dolnooharskou, Středolabskou a Jizerskou tabulí.
Reliéf: Jedná se o velký zahloubený a málo proudný tok řeky, levý břeh je rovinatý, pravý členitější, s větším převýšením.
Pedologie: Fluvizem typická.
Krajinná charakteristika: Pomalý velký říční tok s množstvím pobřežních tišin a ramen, část území se nachází v intravilánech sídel (Mělník).  

Biota:

Tok je obýván charakteristickou faunou cejnového pásma, výskyt hostitelských vodních mlžů umožňuje existenci populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus).  

Kvalita a význam:

Tok Labe mezi přítoky Liběchovkou a Vltavou (ř.km 7,7-0,0) obývá početná populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus).  

Zranitelnost:

V Labi je hlavním nebezpečím pro vodní organismy stupeň znečistění vody, povodně a následné úpravy toku. Problémem zůstává přerušení migračního kontinua výstavbou příčných bariér.  

Management:

Zachování stávajícího charakteru lokality, zamezit zejména odstraňování příbřežních náplavů a porostů litorální vegetace.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 116.9273
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.800.9443
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.564.167
Z toho ostatních přírodních biotopů: 20.1923.6172
Z toho X biotopů: 7.889.2165
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.62063.09B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty3.62063.09B/B/-
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.00830.00C/C/-Ne
M6 Bahnité říční náplavy0.00830.00C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.94430.80B/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.94430.80B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 0.53810.46C/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty0.53810.46C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.91090.77C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.02300.01B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.68490.58B/B
M1.4 Říční rákosiny0.92010.78C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.02220.01D/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta21.056118.00D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.13190.11
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.08280.07
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace9.00187.69
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořavka duhováC
Rhodeus sericeus amarusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Brozánky, Dolní Beřkovice, Hořín, Křivenice, Liběchov, Mělník, Vehlovice, Vliněves  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.