Homepage

CZ0213038 - Kyšice - Kobyla

Rozloha: 20.3731 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°5'16'' v.d., 50°5'21'' s.š.
Nadmořská výška: 408 - 417 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tři nebeské rybníčky a zatopený kamenolom západně od Kyšic, 3 km J od Kladna.  

Ekotop:

Geologie: Proterozoické fylitické břidlice, prachovce, droby, tufy a tufity s výchozy buližníků.
Geomorfologie: Sv. okraj Křivoklátské vrchoviny.
Reliéf: Mírně zvlněný reliéf na přechodu kopcovitého reliéfu Křivoklátské vrchoviny v Pražskou plošinu.
Pedologie: Hnědozem, na jižním cípu území glejová enkláva vázaná na tok potoka Čeperky.
Krajinná charakteristika: Tůně obklopeny loukou, vlastní tůně lemovány topolem bílým a hybridními topoly. Lom částečně zarostlý vysokými mezofilními a xerofilními křovinami - K3.  

Biota:

Všechny čtyři vodní plochy jsou bez litorálu napájené pouze dešťovou vodou, v suchých letech (2003) vysychají úplně. Výskyt čolka velkého (Triturus cristatus).  

Kvalita a význam:

Jedna z početně nejbohatších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v ČR.  

Zranitelnost:

Vysychání, plánované golfové hřiště v okolí, spojeno s melioracemi - pokles spodní vody.  

Management:

Udržení stávajícího charakteru lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.3731
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.070.0159
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.190.4473
Z toho X biotopů: 0.420.0873
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.010.04B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.01000.04B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00590.02C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00590.02C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.31141.52B/A
L1 Mokřadní olšiny0.00210.01D/C
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.04650.22B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.08730.42B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.08730.42
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýC
Triturus cristatusCCBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Braškov, Kyšice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.