Homepage

CZ0213023 - Hrdlička - Žďánská hora

Rozloha: 68.0736 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°24'32'' v.d., 49°47'31'' s.š.
Nadmořská výška: 264 - 371 m n. m.

Mapa:

Poloha:

3 km J od obce Slapy, 1 km S od obce Malčany na levém břehu Slapské údolní nádrže, okr. Praha - západ.  

Ekotop:

Geologie: Horniny jílovského pásma, dále od toku Vltavy na S-SZ granodiority středočeského plutonu.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Kopcovit;, východně orientované svahy nad Slapskou přehradou, na severním okraji území zasahuje k toku Sladovařského potoka.
Pedologie: Kambizemě, v údolí Sladovařského potoka glej.
Krajinná charakteristika: Kopcovitý terén středního Povltaví zahrnující mozaiku lesů, luk a zahrad. Fytogeografický okres Střední Povltaví.  

Biota:

V území převládají habřiny (L3.1). Na prudkých místech se v nich vyskytují skály (S1.2) a pohyblivé sutě (S2). Na nejprudších jižně orientovaných svazích se vyskytují xerotermní společenstva (T3.3D, T3.1). Ze vzácnějších rostlinných druhů se zde vyskytuje sesel sivý (Seseli osseum), tařice skalní (Aurinia saxatilis) a jalovec obecný (Juniperus communis).  

Kvalita a význam:

Lokalita hojného výskytu přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), příklad antropogenního habitatu středního Povltaví se zachovalými přírodními hodnotami.  

Zranitelnost:

Ohrožení skýtá intenzifikace dosavadního osídlení a obhospodařovávání, spojená mj. s aplikací pesticidů apod.  

Management:

Zachování stávajícího charakteru lokality a způsobu obhospodařování.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 68.0736
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.8731.9116
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.294.9649
Z toho X biotopů: 9.236.2851
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.01250.01B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.01250.01B/B/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.26980.39B/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.26980.39B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.53960.79B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.53960.79B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.64860.95A/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.64860.95A/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.20720.30D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.20720.30D/C/-
8150Středoevropské silikátové sutě 1.09171.60B/A/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin1.09171.60B/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.4250.62B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.42500.62B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.01620.02D/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.01620.02D/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 28.611142.02B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny28.611142.02B/B/-
91T0Středoevropské lišejníkové bory 0.08990.13B/A/-Ne
L8.1A Boreokontinentální lišejníkové bory0.08990.13B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.72822.53B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.95211.39C/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.06000.08C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.18463.20C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.04000.05C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.28519.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Buš, Čím, Přestavlky u Slap  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.