Homepage

CZ0213015 - Dobříšský park

Rozloha: 38.0750 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°10'48'' v.d., 49°46'36'' s.š.
Nadmořská výška: 345 - 356 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Zámecký park na jižním okraji města Dobříš.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen především kambickými pískovci a slepenci, v JV části též proterozoickými břidlicemi.
Geomorfologie: Pičínská pahorkatina, která je součástí Příbramské pahorkatiny, součásti Benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Členitý terén v zámeckém parku situovaného v údolí Kotenčického potoka.
Pedologie: Kambizem typická a glej v okolí vtoku potoka do Huťského rybníka.
Krajinná charakteristika: Zámecký park anglického stylu s rozvolněnými stromovými porosty tvořenými směsí domácích a exotických dřevin, protéká jím menší vodoteč, která se na okraji parku vlévá do rybníka. Fytogeografický okres Střední Povltaví.  

Biota:

Zámecký park, přecházející v oboru, s porostem v kombinaci původních doubrav a pravidelně sečenými lučními plochami. Solitérní dřeviny původní, doplněné výsadbou exotů. Anglická část parku zahrnuje zejména výborně zachovalá lesní společenstva bazifilních mochnových doubrav (L6.4), dubohabřin (L3.1) a suchých acidofilních doubrav (L7.1). Na prudkém slunném svahu nad rybníkem se vyskytuje mozaika acidofilní teplomilné doubravy a xerotermního bezlesí analogického např. křivoklátským pleším.
Z význačných druhů rostlin se v území vyskytují např. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), mochna bílá (Potentilla alba), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), sesel sivý (Seseli osseum), česnek horský (Allium montanum).  

Kvalita a význam:

Významné refugium xylofágního hmyzu vázaného na staré zachovalejší porosty, především páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
Výskyt ochranářsky cenných rostlinných společenstev a řady chráněných druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Forma zámeckého parku poskytuje ideální podmínky pro výskyt páchníka, lze uvažovat případně odstraňování starého dřeva, umírajících stromů apod., což by jeho výskyt mohlo ohrozit. Podobně jako případná aplikace pesticidů.  

Management:

Zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit v okolí takovou věkovou strukturu, aby bylo možné osídlit další stromy v budoucnu. Bezpečnostní sanace šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 38.0750
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.951.886
Z toho neprioritních naturových biotopů: 50.6719.2959
Z toho ostatních přírodních biotopů: 12.464.7476
Z toho X biotopů: 31.8912.1456
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.33080.86A/A/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.33080.86A/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.51651.35A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.51651.35A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.8382.20A/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.83802.20A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.18690.49A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.18690.49A/A/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.02740.07C/B/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.02740.07C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 17.396345.68B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny17.396345.68B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.49291.29A/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.49291.29A/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 1.39313.65A/A/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy1.39313.65A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)1.08432.84A/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.70794.48A/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.95545.13B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.85004.85
X5 Intenzivně obhospodařované louky2.65446.97
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.55151.44
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami6.688217.56
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.40151.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dobříš  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.