Homepage

CZ0213013 - Březnice - Oblouček

Rozloha: 17.0636 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°57'57'' v.d., 49°32'32'' s.š.
Nadmořská výška: 460 - 484 m n. m.

Mapa:

Poloha:

2 rybníky 1500 m JJV od městečka Březnice (která leží cca 15 km J-JZ od Příbrami), V od malé obce Martinice mezi komunikacemi Drahenice - Březnice a Mirovice - Březnice o celkové výměře cca 2 ha, okr. Příbram.  

Ekotop:

Geologie: Podloží, které je tvořené biotitickými a dvojslídými leukotratními ortorulami je překryto vrstvou deluviofluviálních hlinitopísčitých a hlinitých sedimentů.
Geomorfologie: Západní část Příbramské pahorkatiny zvaná Třebská pahorkatina.
Reliéf: 2 rybníky v ploché krajině.
Pedologie: Rybníčky leží na glejích, v okolí se vyskytují kambizemě a luvizemě.
Krajinná charakteristika: 2 mělké rybníky (první na podmáčené louce bez přítoku a odtoku - významnější; druhý s přítokem a odtokem). V okolí zčásti kosené a zčásti nekosené louky v minulosti zřejmě meliorované.  

Biota:

První rybník zarostlý z 80% litorální vegetací - zblochan velký (Glyceria maxima), druhý pouze s úzkým litorálním pásem porostů vysokých ostřic (M1.7). Na litorální partie navazují roztroušené porosty mokřadních vrbin (K1).  

Kvalita a význam:

Jedna z posledních významných lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v širším okolí Březnice. Zdejší populace je velmi početná, stabilizovaná a s dobrými vyhlídkami do budoucna.  

Zranitelnost:

Spodní rybník je intenzivně rybářsky obhospodařován. Horní rybník je patrně využíván jako plůdkový. Postupné zarůstání litorální vegetací působí pozitivně. Z hlediska zabezpečení životních podmínek kuňky není vhodné aby byl rybník dlouhodobě zcela bez vody.  

Management:

Šetrné rybářské obhospodařování - přiměřená a druhově vhodná rybí obsádka, nenechávat dlouhodobě bez vody, zachování dostatečné rozlohy litorálních porostů. Šetrné využívání lučních porostů v okolí rybníků.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.0636
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 12.762.1778
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.03450.20C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.09820.57B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.23441.37C/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.810710.61B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Březnice, Martinice u Březnice, Počaply u Březnice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.