Homepage

CZ0212022 - Slepeč

Rozloha: 8.5125 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°47'18'' v.d., 50°17'3'' s.š.
Nadmořská výška: 207 - 222 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex ssv. od obce Kochánky na Mladoboleslavsku. Území je vymezeno shodně s přírodní památkou Slepeč, která leží v jihozápadní části bývalé Slepečské obory.  

Ekotop:

Geologie: Podloží území tvoří křídové (střední turon) slínovce a vápnité pískovce, které jsou překryty hlinitými pokryvy.
Geomorfologie: Střední část celku Jizerská tabule.
Reliéf: Mírně se svažující plošina, ve které vznikly erozí několik metrů hluboké bezvodé rokle.
Pedologie: Jsou vytvořeny pseudoglejové kambizemě, na slínovcích v menší míře pararendziny.
Krajinná charakteristika: Součást bývalé rozsáhlejší Slepečské obory, menšího lesního celku obklopeného velkými odlesněnými intenzivně zemědělsky obhospodařovanými celky.  

Biota:

Území je shodné s PR Slepeč. Převládají zde kulturní jehličnaté (s převahou borovice a smrku) i listnaté lesy, místy se však zachovaly fragmenty původní dubohabřiny a teplomilné doubravy i s pestrým podrostem, charakteristickým pro tato společenstva. Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) se vyskytuje v listnatém lese s příměsí smrku. Z dalších vstavačovitých je roztroušena okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). V hospodářských porostech se smrkem převažují ruderální druhy, které vytěsňují druhy původní.  

Kvalita a význam:

Jedná se o slabou lokalitu v rámci České republiky, ale jedinou na Mladoboleslavsku.  

Zranitelnost:

Uzavírání porostů, lesní těžba, vyrýpávání rostlin.  

Management:

Holosečná těžba není v okolí výskytu střevíčníku akceptovatelná, je třeba šetrně odstraňovat nepůvodní dřeviny a rozvolňovat porosty v případě, že by došlo k jejich přílišnému uzavření.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.5125
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.070.7725
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.480.0411
Z toho X biotopů: 21.051.7926
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.77259.07C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.77259.07C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.04110.48C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.788121.00
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00450.05
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček10
Cypripedium calceolusDBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kochánky, Obodř  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.