Homepage

CZ0212010 - Hvožďanské Háje

Rozloha: 3.0712 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°47'50'' v.d., 49°31'29'' s.š.
Nadmořská výška: 538 - 544 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník Hvožďanské Háje leží 0,5 km JZ od obce Hvožďany v JZ rohu Středočeského kraje, 15 km SZ od Blatné.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří granodiority, resp. jejich písčité zvětraliny (eluvia). V sedimentární části rybníka je na písčitých zvětralinách poměrně silná vrstva bahna. Na granodioritech se vytvářejí optimální podmínky pro rozvoj bohaté flóry rybničních den kontrastující s relativní floristickou chudobou rybníků v širším okolí (např. Plánický Hřeben), jejichž dna jsou tvořena jinými horninami.
Geomorfologie: Rybník leží na severním okraji Blatenské pahorkatiny na úpatí jižních Brd.
Reliéf: Reliéf je plochý, pahorkatinný. Rybník se vyskytuje v mělké depresi a protože nemá vydatnější přítok, tak není také vyvinuta niva. Severně od lokality se posléze zvedají svahy jižních Brd s nápadným vrcholem Třemšína (827 m).
Pedologie: Dno rybníka je tvořeno pískem, resp. zvětralinami granodioritů. V okolí se vyskytují gleje.
Krajinná charakteristika: Jedná se o mělký, často letněný rybník s převážně písčitým dnem. Rybník nemá žádný vydatnější přítok; je využíván pro chov plůdku. Lokalita se nachází na samém okraji fytogeografického okresu 36 a: Horažďovická pahorkatina - podokres Blatensko v nadmořské výšce cca 530-535 m n. m. Ze SZ posléze navazuje fytogeografický okres Brdy a na SV f. o. Březnické Podbrdsko.
Z hlediska biogeografie leží lokalita při okraji Blatenského bioregionu v sousedství Brdského bioregionu.  

Biota:

Menší bezodtokový rybník v polích zásobovaný vodou z malé vodoteče přitékající na SZ straně rybníka. Na severní straně rybníka menší lesík. Většinu rozlohy rybníka zaujímá, není-li rybník na plné vodě, vegetace obnažených den (M2.1) as. Coleantho-Spergularietum echinospermae ve které se vyskytuje cílový druh - puchýřka útlá (Coleanthus subtilis).
Litorál rybníka je úzký a není příliš dobře vyvinut. Vyskytuje se zde vegetace vysokých ostřic (M1.7) a rákosin (M1.1) s druhy: zblochan vodní (Glyceria maxima), sítina rozkladitá (Juncus effusus), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a ostřice štíhlá (Carex gracilis).
Dřevinné porosty na hrázi a v těsném okolí rybníka nejsou přírodovědně hodnotné (na hrázi se vyskytují porosty břízy bělokoré (Betula pendula), vrby jivý (Salix caprea), v. křehké (S. fragilis) a třešně ptačí (Cerasus avium), v keřovém patru je na obou svazích hráze téměř souvislý porost lísky obecné (Corylus avellana).
Okolí rybníka je obklopeno odlesněnou krajinou. Jižně, částečně i západně nádrže se rozkládají větší plochy kosených mezofilních luk. Střední část západního pobřeží lemuje malý jehličnatý lesík. Od severu přiléhá rozsáhlý polní lán.
Výskyt puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) byl poprvé zaznamenán 24.5.1999, kdy byl také pořízen herbářový doklad (uložen v PRC). Stav na lokalitě lze hodnotit jako stabilní. Vyskytují se zde odhadem tisíce až desetitisíce jedinců puchýřky. Z dalších ohrožených druhů byly zaznamenány zejména kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) a blatěnka vodní (Limosella aquatica).  

Kvalita a význam:

Jedná se o lokalitu s vitální populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) a s dobře vyvinutou vegetaci rybničních den (konkrétně as. Coleantho-Spergularietum echinospermae).  

Zranitelnost:

Lokalita se nachází v dobrém stavu a za předpokladu pokračování dosavadního hospodaření je perspektivní. Potenciální riziko představuje intenzifikace rybničního hospodaření spojeného s absencí letnění. Nemělo by docházet k nadměrnému hnojení rybníka chlévskou mrvou a sporné je také vápnění dna. Negativně by se mohlo projevit také nadměrné hnojení a používání herbicidů na okolních pozemcích.  

Management:

Podmínkou je zachování dostatečné frekvence letnění (minimálně ca 1 x za 3 roky).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.0712
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 88.462.717
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.630.173
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.71788.46B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.717088.46B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.17025.54B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00280.09B/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá10000
Coleanthus subtilisCBAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hvožďany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.