Homepage

CZ0212008 - Hadce u Hrnčíř

Rozloha: 2.8299 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°51'4'' v.d., 49°35'7'' s.š.
Nadmořská výška: 443 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se rozkládá v lese kolem cesty nad Hrnčířským potokem, vedoucím k přehradní nádrži cca 400 m SZ od obce Hrnčíře (okr. Tábor). Samotné území leží na hranici mezi okresy Benešov a Tábor.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno serpentinitovou čočkou, usazenou v muskovit-biotických až dvojslídných ortorulách, překrytou mělkým horizontem půdy.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v Táborsko-vlašimské pahorkatině v nadmořské výšce 420-455 m n. m.
Reliéf: Lokalitu tvoří SSV orientovaný, v dolní části více strmý svah, místy kamenitý.
Pedologie: Převažují rankery a kambizemě.
Krajinná charakteristika: Část lesního porostu na výchozu hadců na Podblanicku.  

Biota:

Celá lokalita je zalesněna. Původně převažoval v území boreokontinentální bor (L8.1), ten byl z větší části vykácen a nahrazen hustou výsadbou borovice téměř bez bylinného podrostu. Plocha populace kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii) se po tomto nevhodném zásahu značně snížila, původně (v r. 1983) zde bylo zjištěno přes 100 trsů, poslední rostliny (20 jedinců) přežívají na prosvětleném okraji lesní cesty ve fytocenologicky nevyhraněném společenstvu s kostřavou ovčí (Festuca ovina), bezkolencem modrým (Molinia caerulea), vřesem obecným (Calluna vulgaris), vítodem obecným (Polygala vulgaris), bojínkem tuhým (Phleum phleoides), mochnou nátržníkem (Potentilla erecta), bikou ladní (Luzula campestris), smolničkou obecnou (Lychnis viscaria) a dalšími. Hojné je mechové patro, např. bělomech sivý (Leucobryum glaucum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), travník Schreberův (Pleurozium schreberi), časté jsou i lišejníky (Cladonia sp.). V části území jsou i smrkové a modřínové výsadby a jejich nálet.  

Kvalita a význam:

Jedná se o jednu ze tří lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii) v ČR. I když je zdejší populace nejslabší a méně významná ve srovnání s ostatními dvěma, vzhledem k tomu, že se jedná o endemický druh, za jehož zachování nese ČR zvláštní odpovědnost, je nezbytné lokalitu ochránit.  

Zranitelnost:

Kuřička hadcová patří k citlivým druhům, nesnáší přílišné zastínění, nadměrné vysýchání ani konkurenci ostatních druhů, nejlépe přežívá ve starších rozvolněných borech. Zahuštění porostu po obnově lesa (nadměrný zástin při výsadbě mladých dřevin) nebo naopak velké prosvětlení vyvolávající růst konkurenčně schopnějších bylin či nevhodná druhová skladba lesních dřevin způsobuje pozvolný ústup populací. Poslední zbytek populace ustupuje i v důsledku kompaktního pokryvu mechového patra. Vzhledem ke specifickým nárokům druhu na živiny je možnost rozšíření na nová stanoviště značně omezena. Populace je vysoce zranitelná.  

Management:

Kuřička hadcová roste v lesních porostech, proto je nezbytné přizpůsobit lesní hospodářský plán nárokům druhu. Je žádoucí podporovat různověkost a rozvolněnost lesních porostů, případnou těžbu provádět jen výběrově a po dohodě s orgány ochrany přírody. Příliš přehoustlý mladý porost borovic lesních prosvětlit. Další mladé stromy (pouze borovice lesní) zatím nevysazovat. V místech na okraji lesní cesty, která zarůstají konkurenčně schopnějšími druhy, je nutno ručně rozvolňovat travní drn a narušovat mechové patro, aby se uvolnil prostor pro růst druhu. S ohledem na kritický stav populace je navrhován záchranný program, jehož součástí je i výzkum množení druhu v kultuře, posilování populací a pravidelné monitorování.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.8299
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.280.008
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00800.28D/C
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuřička hadcová20
Minuartia smejkaliiBCAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kamberk

Kraj Jihočeský kraj:

Vilice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.