Homepage

CZ0210173 - Slaná louka u Újezdce

Rozloha: 1.3434 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°25'23'' v.d., 50°16'56'' s.š.
Nadmořská výška: 175 - 175 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Louka na východním okraji obce Újezdec.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno nepropustnými vápnitými prachovci až jílovci svrchnoturovského stáří bělohorského souvrství (svrchní křída), na kterých se vyvinuly mocné půdy černozemního typu.
Geomorfologie: Středolabská tabule.
Reliéf: Erozní plošina na okraji Mělnické kotliny o průměrné nadmořské výšce okolo 170 m n. m.
Pedologie: Mocné a typické černozemě.
Krajinná charakteristika: Lokalita je součástí mírně k severozápadu se svažující plošiny protékané potokem Černávkou. Krajinnou dominantou nejbližšího okolí je svědecký vrch Dřínov a naproti němu ploché vršky tvořené proterozoickými spility, které se vynořují ze sedimentů křídového stáří.  

Biota:

Jedna z posledních dochovaných subhalofilních luk ve středních Čechách. Těžko zařaditelná vegetace s prvky širokolistých suchých trávníků, lokalita několika druhů Červeného seznamu.
Vegetaci na lokalitě je možno na základě mikroreliéfu přičlenit ke dvěma krajním typům, v depresích se vyskytuje plošně rozsáhlejší obtížně zařaditelná vegetace s prvky slanisek, střídavě vlhkých bezkolencových luk a vegetace vlhkých narušovaných půd, halofilní charakter indikují především štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), ostřice oddálená (Carex distans), zdravínek jarní (Odontites rubra) a sítina Gerardova (Juncus gerardii), na elevace převyšující okolí o 0,2-0,5 m se váže společenstvo blízké širokolistým suchým trávníkům s přítomností subhalofilních ostřice plstnaté (Carex tomentosa) a ledence přímořského (Tetragonolobus maritimus).  

Kvalita a význam:

Jedna z posledních dochovaných subhalofilních luk ve středních Čechách. Těžko zařaditelná vegetace s prvky širokolistých suchých trávníků, lokalita několika druhů Červeného seznamu.
Lokalita je významná především svou jedinečností v regionálním měřítku, z podobných typů vegetace, dříve hojných, se dnes dochovaly nepatrné zbytky, navíc je každý takový relikt zcela unikátním společenstvem v závislosti na substrátu, historickém managementu a fytogeografii. Podobné typy vegetace jsou z Čech ve fragmentech popisovány už jen z povodí Bíliny. Typ blízký širokolistým suchým trávníkům, který zde obsazuje drobné elevace se běžně vyskytuje na bílých stráních a v této poloze je přírodovědně velmi hodnotný. Lokalita je refugiem několika subhalofilních, dnes v okolní krajině velmi vzácných druhů, jedná se především o štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), komonici zubatou (Melilotus dentatus), sítinu Gerardovu (Juncus gerardii) a ostřici oddálenou (Carex distans).  

Zranitelnost:

Lokalita je v současnosti na většině plochy uspokojivě udržována, díky poloze na samém okraji obce je pravidelně, několikrát ročně kosena. Nebezpečí představuje zmenšování plochy díky deponování materiálu místními obyvateli a zakládání hnojišť na okraji lokality, potenciálně hrozí využití pro rekreaci a stavební účely, při důkladnějším odvodnění by mohla být část plochy orána. Louka je ze dvou stran vroubena hlubokými melioračními kanály, které zcela jistě velmi ovlivňují vodní režim a následně složení vegetace, avšak je pravděpodobné, že bez funkčních kanálů by došlo k zamokření a lokalita by nebyla udržována vůbec, meliorační kanály též brání výraznější eutrofizaci z přilehlých polí.  

Management:

Je vhodné pokračovat v současné údržbě. Vícenásobná seč se projevuje převážně příznivě. Dalším možným doporučením by mohla být příležitostná pastva hospodářských zvířat, včetně drobného zvířectva.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.3434
Z toho prioritních naturových biotopů: 53.900.7242
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.100.3104
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
1340Vnitrozemské slané louky 0.724253.90C/A/BAno
T7 Slaniska
Management: Je vhodné pokračovat v současné údržbě. Vícenásobná seč se projevuje převážně příznivě. Dalším možným doporučením by mohla být příležitostná pastva hospodářských zvířat, včetně drobného zvířectva.
0.724253.90C/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.310423.10C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.310423.10C/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Újezdec u Mělníka  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.