Homepage

CZ0210034 - Všetatská černava

Rozloha: 10.9578 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°34'26'' v.d., 50°16'22'' s.š.
Nadmořská výška: 164 - 174 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Úzké deprese při křižovatce železničních tratí jihozápadně od nádraží ve Všetatech.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží území tvoří křídové (spodní turon) slínovce, které jsou překryty pleistocénními písčitými usazeninami risského stáří a slatinami. V depresích sedimentují recentně hnilokaly.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Středolabská tabule; leží v ploché Mělnické kotlině, průměrná výška okolí je 170 m n. m.
Reliéf: Ploché území, které se nachází mezi křížením náspů dvou železničních tratí.
Pedologie: Na podloží je vyvinuta saprická organozem s vysokým podílem organické hmoty.
Krajinná charakteristika: Lokalita leží v ploché nivě Košáteckého potoka, kde se v minulosti rozkládaly rozlehlé slatinné louky, z nichž dodnes zbyly pouze nepatrné relikty. Podle prvního mapování stabilního katastru ze 40. let 19. století ležela na území dnešních depresí pole. Okolní matečné slatinné plochy, které kolonizovaly deprese, byly od té doby bezezbytku odvodněny a přeměněny na pole.  

Biota:

Jedná se o druhotné refugium ohrožených slatinných druhů rostlin, které kolonizovaly deprese vzniklé při stavbě železničních náspů.
V několika depresích při patách železničních náspů se na několika místech vyskytuje vegetace vápnitých slatin s mařicí pilovitou v mozaice s degradovanými bezkolencovými loukami a vzácně s malými kompaktními porosty sítiny slatinné (Juncus subnodulosus) a šášiny rezavé (Schoenus ferrugineus). Rovněž maloplošně na svazích depresí jsou vyvinuty širokolisté suché trávníky. Vlivem poklesu hladiny podzemní vody a absence kosení dochází k vývoji společenstev. Na ústupu jsou především porosty s dominantním Juncus subnodulosus a Schoenus ferrugineus, naopak zvětšují se plochy s dominantní mařicí. Do porostů vstupuje rákos a nalétávají dřeviny, sušší typy invaduje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).
Území je významnou lokalitou mokřadních bezobratlých, hnízdištěm ptáků rákosin a stanovištěm obojživelníků, z nichž byl zaznamenán skokan ostronosý (Rana arvalis) a s. skřehotavý (R. ridibunda).  

Kvalita a význam:

Jedná se o zcela unikátní dobře prozkoumanou lokalitu s výskytem mnoha ohrožených druhů, mimo zmíněných byly např. nalezeny: kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), vstavač bahenní (Orchis palustris) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Významná je především silná a životaschopná populace mařice pilovité (Cladium mariscus).  

Zranitelnost:

Díky své poloze a uspořádání je lokalita bohužel silně ohrožována mnohými vlivy. Relativně zanedbatelný vliv má hustý provoz na mělnické železnici. Klíčový význam mají naproti tomu přirozené změny hydrologického režimu, při kterých dochází k snižování hladiny podzemní vody. Mokřadní porosty vysychají, šíří se rákos a ruderální vegetace. Za degradaci bezkolencových luk a suchých trávníků je odpovědná absence kosení, hojně nalétávají břízy a vrby. Svůj podíl na devastaci mají dusíkaté splachy z těsně přilehlých polí. Potenciální nebezpečí přestavují stavební úpravy železničního svršku a lidová myslivost.  

Management:

U bezkolencových luk a slatin - pravidelné kosení. Dobu seče je nutné přizpůsobit zralosti semen přítomných chráněných druhů rostlin. Optimální je kosení v suché periodě v pozdním létě. Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou - stabilizovat vodní režim a zamezit eutrofizaci. Periodicky odstraňovat nálety vrbin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.9578
Z toho prioritních naturových biotopů: 27.252.9868
Z toho neprioritních naturových biotopů: 12.751.3982
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.403.0029
Z toho X biotopů: 32.573.57
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.05020.45B/B/-Ne
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.05020.45B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.83817.64A/C/BNe
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
Management: Kosení.
0.83817.64A/C/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.41523.78D/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.41523.78D/C/-
7210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 2.361621.55A/A/AAno
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus)
Management: Je nutné stabilizovat vodní režim a zamezit eutrofizaci. Periodicky je nutné odstraňovat nálety vrbin.
2.361621.55A/A/A
7230Zásaditá slatiniště 0.09470.86B/A/BNe
R2.1 Vápnitá slatiniště
Management: Kosení. Lokálně upravit vodní režim.
0.09470.86B/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.62525.70C/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.62525.70C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.82437.52B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod2.178619.88A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.62295.68
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.28232.57
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.90168.22
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.34843.17
X12 Nálety pionýrských dřevin1.414812.91
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Chrást u Tišic, Všetaty  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.