Homepage

CZ0210011 - Lounín

Rozloha: 18.9500 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°0'52'' v.d., 49°54'35'' s.š.
Nadmořská výška: 323 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Částečně zalesněné návrší, místně zvané Vinice, asi 250 severně od okraje obce Lounín.  

Ekotop:

Geologie: Území je položeno v lokální synklinále na jihozápadním okraji výskytu barrandienského siluru a devonu. Dominujícími horninami jsou šedé deskovité vápence a vápnité břidlice, řazené ke svrchnímu siluru, na jižním svahu převažují vápence, severní svah budují spíše břidlice.
Geomorfologie: Hořovická pahorkatina.
Reliéf: Vrch s kótou 436 m n. m. je součástí rozsáhlé Hořovické pahorkatiny.
Pedologie: Na jižním svahu se vyvinuly mělké rendziny, na severním svahu pod kontinuálním lesem typy s přechody k bohatým hnědozemím.
Krajinná charakteristika: Menší komplex s převažujícími zachovalými hercynskými dubohabřinami, které na jižním svahu střídají širokolisté suché trávníky s ojedinělým výskytem jalovce v mozaice s extenzivními sady.
Asymetrické návrší s kratším jižním svahem se sklání do malé plošiny mezi masivem Lejškova a Koukolovy hory, mohutnější severní svah omezuje krátké údolíčko ústící do údolí Litavky. Okolní charakter krajiny zákonitě odráží složitou geologickou stavbu, která se vyznačuje paralelními synklinálami jejichž jádra tvoří většinou odolné svrchnosilurské vápence a okraje měkčí vápnité břidlice siluru spodního, stavbu zpestřují výskyty pevných svrchnoordovických pískovců a silurských diabasů, jednotlivé hřbety jsou porušeny četnými příčnými poruchami SSZ směru.  

Biota:

Menší komplex s převažujícími zachovalými hercynskými dubohabřinami, které na jižním svahu střídají širokolisté suché trávníky s ojedinělým výskytem jalovce v mozaice s extenzivními sady.
Plošně převažujícím biotopem jsou hercynské dubohabřiny, ve stromovém patře dominuje dub zimní (Quercus petraea), v nižším patře se občas vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus). Keřové patro je slabě vyvinuto, v bylinném podrostu je zastoupena pestrá paleta typických zástupců hájové květeny, pouze na hranách svahů se vyskytují chudší typy s dominantní lipnicí hajní (Poa nemoralis) s příměsí biky bělavé (Luzula luzuloides) a kostřavy ovčí (Festuca ovina). Ochranářsky nejhodnotnějším biotopem jsou širokolisté suché trávníky s ojedinělým výskytem jalovce obecného (Juniperus communis). Díky příznivému sklonu vrstev a dřívější silné erozi vlivem pastvy se vyvinul pouze mělký půdní substrát, který napomáhá zabraňovat sukcesi křovin. Plošina na temeni návrší byla využívána jako extenzivní sad a pole, nyní je celá zatravněna a vegetace směřuje k sušším typům ovsíkových luk, či k širokolistým suchým trávníkům.  

Kvalita a význam:

Pěkný porost hercynských dubohabřin se zachovalým stromovým a pestrým bylinným patrem. Jedna z nejzachovalejších lokalit širokolistých suchých trávníků v okolí, místy snížený zápoj bylinného patra podmiňuje výskyt ohrožených rostlinných druhů jako např.: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Celý komplex včetně extenzivního sadu a zatravněných lad představuje harmonickou ukázku kulturní krajiny málo pozměněné negativními vlivy posledních desetiletí.  

Zranitelnost:

Lesní celek je na několika místech porušen výsadbami nepůvodních dřevin, ne vždy je lesní obnova prováděna v souladu s ekologickou stabilitou porostů. Krajinný ráz je silně porušen výstavbou převaděče mobilního signálu. Suché trávníky se nacházejí v uspokojivém stavu, lokálně se vyskytují drobné skládky komunálního odpadu, stará polní lada a sad jsou koseny, což dává naději příznivému vývoji.  

Management:

Širokolisté suché trávníky - ponechání bez zásahů, doporučitelná je pastva, méně hodnotné porosty na místech bývalých úhorů je třeba pravidelně alespoň jednou ročně kosit.
Hercynské dubohabřiny - ponechání bez zásahů, na části plochy možná extenzivní výběrná těžba, vždy upřednostňovat přirozenou obnovu či pařezové zmlazení. Plochy jehličnatých kultur postupně převádět na přírodě blízké porosty.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 18.9500
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 84.9716.1035
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.620.8766
Z toho X biotopů: 10.391.9696
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.35647.15B/A/CAno
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)
Management: Ponechání bez zásahů, optimálním managementem je extenzivní pastva.
1.35647.15B/A/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.276512.01B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Ponechání bez zásahů, doporučitelná je pastva, méně hodnotné porosty na místech bývalých úhorů je třeba pravidelně alespoň jednou ročně kosit.
2.276512.01B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.4882.57B/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.48802.57B/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 11.982663.23A/A/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny
Management: Ponechání bez zásahů, na části plochy možná extenzivní výběrná těžba, vždy upřednostňovat přirozenou obnovu či pařezové zmlazení. Plochy jehličnatých kultur postupně převádět na přírodě blízké porosty.
11.982663.23A/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.87664.62A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.62013.27
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.31581.66
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.03375.45
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Lounín, Tmaň  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.