Homepage

CZ0210010 - Housina

Rozloha: 211.5090 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°2'11'' v.d., 49°52'6'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 410 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex je položen v lesním celku Housina a na přiléhajících pastvinách a ladech, mezi obcemi Želkovice, Neumětely a Libomyšl.  

Ekotop:

Geologie: V horninovém podloží převažují chudé svrchnoordovické sedimenty, mírné svahy budují měkčí břidlice bohdaleckého a králodvorského souvrství, morfologicky se výrazně projevují kosovské pískovce a prachovce, které vystupují v příkrých srázech, geologickou stavbu zpestřují diabasy, které vystupují na jz. okraji území a významně se projevují v odštěpeném hřbetu v jižním předpolí Housiny. Na prudších svazích se vyvinuly chudé rankery, které na příhodnějších stanovištích střídají hnědé půdy, na diabasech se vyskytují úživnější typy s charakterem pararendzin.
Geomorfologie: Hořovická pahorkatina.
Reliéf: Výrazný morfologický stupeň s nejvyšším vrcholem 461 m n. m. oddělující Hořovickou pahorkatinu od ploché Hostomické brázdy, kterou převyšuje v průměru o více než sto metrů.
Pedologie: Území je pokryto kambizeměmi, pouze v údolích v SZ části se vyskytují také gleje.
Krajinná charakteristika: Zachovalý soubor lesních a travinných společenstev vyvinutých na chudých ordovických sedimentech s převažující jižní expozicí.
Lesnatý hřbet Housina je součástí valu pevných svrchnoordovických pískovců, který z JZ obkružuje barrandienské výskyty siluru a devonu. Je významný i fytogeograficky, tvoří hranici termofytika (Český Kras) a mezofytika (Podbrdsko, podokres Hořovická kotlina).  

Biota:

Významnými naturovými biotopy území jsou hercynské dubohabřiny a středoevropské bazifilní teplomilné doubravy. Díky extrémnímu půdotvornému substrátu se vyskytují především chudší typy dubohabřin s přechody do acidofilních doubrav. Porosty se zastoupením náročnějších hájových druhů jsou vzácnější a nalezneme je jednak na vlhčích severně exponovaných svazích, jednak u paty prudkého jižního svahu. V těchto polohách na bohatším substrátu diabasů přibývá teplomilnějších prvků a vegetace přechází ve středoevropské bazifilní teplomilné doubravy, mezi diagnostické druhy patří především válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), mochna bílá (Potentilla alba) a bukvice lékařská (Betonica officinalis). Podstatnou část území porůstají kvalitní suché acidofilní doubravy a na nejprudších jižních svazích teplomilné acidofilní doubravy s diagnostickými druhy bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a ostřice nízká (Carex humilis). Na jihozápadním okraji komplexu se dochovaly acidofilní suché trávníky, které zvláště na diabasovém podkladu vykazují znaky úzkolistých suchých trávníků. Díky chybějící vhodné údržbě plochy mohutně zarůstají křovinami. V okrajových částech jsou ke komplexu přiřazena zatravněná polní lada, která jsou pravidelně kosena a mají perspektivu vývoje kvalitních ovsíkových luk.  

Kvalita a význam:

Velký lesní komplex s pěkně dochovanými společenstvy zákonitě vyvinutými v závislosti na expozici a svažitosti na chudých ordovických horninách a bohatších diabasech. Doprovodné suché trávníky hostí kvalitní vegetaci na pomezí acidofilních a úzkolistých suchých trávníků. Díky poloze na okraji termofytika zde několik teplomilných prvků dosahuje svých lokálních hranic výskytu.  

Zranitelnost:

V lesích se lokálně projevuje zvýšená eutrofizace, do porostů je místy ve větší míře zaváděna borovice lesní, část přirozených porostů byla zcela přeměněna v jehličnaté kultury. Suché trávníky trpí zarůstáním křovinami a expanzí náročnějších travin. Pouze menší část porostů je pasena hovězím dobytkem, tím se sice brání expanzi křovin, na druhou stranu se projevuje nadměrná eutrofizace a zřejmě dochází k ochuzování bylinné skladby porostů, vliv pastvy by však bylo vhodné posoudit dlouhodobějším sledováním vegetace.  

Management:

Acidofilní suché trávníky - ideální pastva ovcí a koz, lokálně na nejcennějších plochách odstraňování expandujících křovin. V současnosti aplikovaná pastva skotu není ideálním managementem, při menší intenzitě lze však lokálně tolerovat.
Mezofilní ovsíkové louky - pravidelné kosení dvakrát ročně.
Lesní porosty - v kvalitních porostech zachovat současný management, zvyšovat podíl stanovištně původních dřevin, v dubových monokulturách se snažit o zvýšení diverzity příměsí lípy, habru a břeku. Používat šetrné hospodářské metody, podporovat přirozenou obnovu porostů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 211.5090
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.9514.7047
Z toho neprioritních naturových biotopů: 41.4987.7693
Z toho ostatních přírodních biotopů: 37.2478.7813
Z toho X biotopů: 13.8029.1927
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 9.82974.64A/A/BAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Ideální pastva ovcí a koz, lokálně na nejcennějších plochách odstraňování expandujících křovin. V současnosti aplikovaná pastva skotu není ideálním managementem, při menší intenzitě lze však lokálně tolerovat.
9.82974.64A/A/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.39030.18B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.39030.18B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 20.01099.46B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky20.01099.46B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 57.538427.20B/B/CAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny
Management: V kvalitních porostech zachovat současný management, zvyšovat podíl stanovištně původních dřevin, v dubových monokulturách se snažit o zvýšení diverzity příměsí lípy, habru a břeku. Používat šetrné hospodářské metody, podporovat přirozenou obnovu porostů.
57.538427.20B/B/C
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 14.70476.95B/A/CAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Management: Zachování současného stavu, je třeba udržovat nižší zápoj stromového patra pro vývoj pestrého bylinného podrostu. Blokování vývoje křovinného patra okusem zvěří je v tomto případě žádoucí.
14.70476.95B/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.92810.91C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny10.81305.11A/A
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)16.38147.74B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy45.674721.59B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.04720.02B/B
T1.3 Poháňkové pastviny3.93691.86C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00014.72
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole7.28803.44
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami14.52876.86
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami4.75012.24
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.34711.10
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.27870.13
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Lážovice, Libomyšl, Neumětely, Želkovice u Libomyšle  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.