Homepage

CZ0113774 - Praha - Letňany

Rozloha: 64.9455 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°31'32'' v.d., 50°7'55'' s.š.
Nadmořská výška: 268 - 280 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Sportovní letiště na území hlavního města Prahy, městská část Praha 18 – Letňany (mezi ulicemi Mladoboleslavská, Toužimská, Beranových).  

Ekotop:

Geologie: V podloží jsou vápnité jílovce a slínovce bělohorského souvrství (turon).
Geomorfologie: Pražská plošina.
Reliéf: Náhorní planina nad východními terasami Vltavy
Pedologie: Typická černozem.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlé sportovní letiště (vzniklo v r. 1925) obklopené městskou zástavbou (výstaviště Letňany, v blízkosti vybudována stanice metra), provozována jsou zde malá sportovní letadla (motorová a větroně). Současná délka letové dráhy je 814 m. Na části plochy je nyní malé golfové hřiště (tréninková plocha) a sousední okrajová část je příležitostně využívána leteckými modeláři.  

Biota:

Pravidelně sečený trvalý travní porost. Část vegetace lze přiřadit k biotopu mezofilních ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion, T1.1). Vzhledem k časté seči, vlivu sešlapu a pojezdu přecházejí tyto porosty místy k vegetaci narušovaných trávníků a pastvin (svaz Cynosurion, T1.3). Biotop T1.1 se vyskytuje s nízkou representativností i zachovalostí, biotop T1.3 je na hranici mapovatelnosti, resp. odpovídá spíše vegetaci silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (X5). Porosty jsou druhově poměrně chudé, vyskytují se pouze běžné druhy. Jediným poněkud vzácnějším druhem je teplomilný ruderální druh šanta kočičí (Nepeta cataria).
Lokalita s výskytem populace sysla obecného (Spermophilus citellus).  

Kvalita a význam:

Lokalita s původně nejpočetnější populací sysla obecného v ČR.  

Zranitelnost:

Lokalita je v současnosti nejvíce ohrožena možnou změnou způsobu využívání území. Absence pravidelného sečení travního porostu by posléze vedla k zániku místní populace sysla obecného. Vzhledem k rozsáhlosti a atraktivnosti pozemků k výstavbě rodinných domů a nákupních center hrozí silný tlak potenciálních investorů.
Letecký provoz jako takový nepředstavuje významný ohrožující faktor pro předmět ochrany. Přítomnost syslů není zaměstnanci aeroklubu negativně vnímána.
V západní části lokality podél areálu výstaviště byla v r. 2002 poměrně rozsáhlá plocha zpevněna štěrkem pro příležitostné parkování vozidel (v době konání veletrhu). Tímto problémem se zabývá ČIŽP Praha.
V prosinci 2003 oznámilo MŽP záměr vyhlášení Národní přírodní památky "Letňanské letiště".  

Management:

V případě změny způsobu využívání (sportovní letiště) nutno zajistit údržbu nízkostébelných travních porostů. Zamezení dalšího rozšiřování zpevněných ploch. Činnost dravců využívaných k sokolnictví je nutné soustředit do období zimního spánku sysla. Protože tato činnost může ohrožovat hlavní předmět ochrany, je možné ji provádět pouze na základě udělené výjimky z ochranných podmínek.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 64.9455
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sysel obecný400
Spermophilus citellusABAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Letňany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.