Homepage

CZ0113773 - Praha - Petřín

Rozloha: 52.5905 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°24'6'' v.d., 50°4'52'' s.š.
Nadmořská výška: 180 - 309 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vnitřní Praha, mezi Malou Stranou a Smíchovem. Městská část Praha 1.  

Ekotop:

Geologie: Území má pestrý geologický podklad. V nižší části území se vyskytují ordovické horniny (černé břidlice), v jejich nadloží poté svrchnokřídové sedimenty (turonské pískovce).
Geomorfologie: Součást Pražské plošiny.
Reliéf: Výrazný vrch zvedající se nad Vltavou.
Pedologie: Půdní poměry jsou složité, od nevyvinutých půd přes pararendziny a arenické kambizemě až hnědozemě s tendencí k hlubším pseudoglejovým hnědozemím na úpatí svahu.
Krajinná charakteristika: Výrazný vrch s částečně přírodě blízkými porosty, v současnosti sloužící jako park.  

Biota:

Přes dlouhodobou parkovou péči mají porosty ráz přirozené kyselé doubravy a dubohabřiny.  

Kvalita a význam:

Velmi významná lokalita, přírodní fenomén v centru města, mj. i refugium hmyzí fauny.  

Zranitelnost:

Lokalita je díky dlouhodobé a stálé péči takřka bez ohrožení, je nutné podpořit ponechávání starého dřeva (především) pařezů. Pravděpodobné ohrožení stran dopravního inženýrství není v současné době aktuální.  

Management:

Zachování stávajícího charakteru lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 52.5905
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.652.4504
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.903.1057
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.883.6214
Z toho X biotopů: 31.7716.71
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.07575.84C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.07575.84C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.030.05D/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.03000.05D/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.45044.65C/B/-Ne
L4 Suťové lesy2.45044.65C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy3.62146.88C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.01840.03
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.67371.28
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla16.017930.45
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
roháč obecnýP
Lucanus cervusBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Břevnov, Hradčany, Malá Strana, Smíchov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.