Homepage

CZ0113005 - Lochkovský profil

Rozloha: 34.3074 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°20'7'' v.d., 50°0'3'' s.š.
Nadmořská výška: 274 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Na J-JZ okraji Prahy, na levém břehu Radotínského potoka západně od městských částí Lochkov a Radotín.  

Ekotop:

Geologie: Klasický geologický profil dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve ve svrchním siluru a spodním devonu, tvořený převážně hlíznatými vápenci pražského souvrství, významné naleziště zkamenělin.
Geomorfologie: Jižní okraj Pražské tabule při hranicích s výběžkem Hořovické pahorkatiny.
Reliéf: Prudké skalnaté svahy zahloubeného údolí Radotínského potoka a dvou jeho drobných levobřežních přítoků a okraje plošiny nad ním.
Pedologie: Převážně rendziny, při toku potoka glej, v nejhořejších partiích místy arenická kambizem.
Krajinná charakteristika: Převážně jižně orientované svahy s četnými skalními výchozy a teplomilnými společenstvy od společenstev skalní stepi po formace teplomilných keřů.  

Biota:

Xerotermní travinná a křovitá společenstva charakteru skalní stepi vzniklá dlouhodobým hospodařením (pastvou) na stanovišti odpovídajícím šípákovým doubravám.  

Kvalita a význam:

Nejrozsáhlejší stepní porosty na území hl. m. Prahy situované na plochém terénu, významné refugium teplomilného hmyzu.  

Zranitelnost:

Lokalita je především ohrožena zarůstáním, v minulosti představovala ohrožení těžba vápence v blízkém okolí.  

Management:

Udržování stávajícího charakteru lokality - prořezávka vyšších náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 34.3074
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.1213.4232
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.301.8191
Z toho X biotopů: 42.5914.6149
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 5.377915.6A/A/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých2.94438.58A/A/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.43367.09A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.1310.38B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.13100.38B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.914323.06B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny7.914323.06B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.38334.03B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.43581.27B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami14.164241.28
X12 Nálety pionýrských dřevin0.45071.31
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Lochkov, Radotín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.