Homepage

CZ0113002 - Milíčovský les

Rozloha: 11.4163 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°32'41'' v.d., 50°1'38'' s.š.
Nadmořská výška: 253 - 281 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní památka Milíčovský les leží na katastrálním území obce Újezd, severní část bezprostředně sousedí se zástavbou Jižního Města.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří proterozoické břidlice a droby, se sprašovými překryvy.
Geomorfologie: Území náleží do oblasti Pražské plošiny, okrsku Uhříněveské plošiny.
Reliéf: Území je charakterizováno mírně zvlněným terénem. Rozmezí nadmořských výšek je 265 až 295 m n. m.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizemě, místy oglejené, až gleje podél potůčků a rybníků.
Krajinná charakteristika: Milíčovský les tvoří enklávu přirozených lesních porostů, luk a soustavy rybníků uprostřed zemědělsky využívané krajiny, v sousedství městské zástavby. Klimaticky náleží území do mírně teplé oblasti.  

Biota:

Enkláva lesních porostů, vlhkých luk a soustavy rybníků s břehovými porosty a starými duby na hrázi.
Lesní porosty jsou zachovány v poměrně přirozeném složení. Převažují dubohabřiny (zejména lipové doubravy, na sušších místech habřiny) a kyselé doubravy s bikou bělavou (Luzula luzuloides). Na místech ovlivněných vysokou hladinou spodní vody se objevuje společenstvo mokřadních olšin. Stromové patro je dosti pestré, převládá v něm lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), ale vyskytuje se i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm habrolistý (Ulmus minor), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) apod. Keřové patro je tvořeno zmlazením lípy, habru, dubu, brslenem evropským (Euonymus europaea) a střemchou hroznovitou (Prunus padus). Převažují porosty s lípou a dubem. Celkově lze říci, že se jedná o porosty s dobře zachovalou strukturou stromového i keřového patra. Na značné ploše se projevuje přirozené zmlazení. Pouze v jihozápadní části se vyskytují porosty s pozměněnou druhovou skladbou - smrkové monokultury. Na základě rozboru současného stavu podle plánu péče je 58% porostů blízkých přirozenému složení, 35% vyžaduje speciální úpravy pro zajištění další existence a 7% porostů lišících se od modelu přirozené skladby.

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), předmět ochrany na lokalitě, se vyskytuje pouze na starých dubech na hrázi rybníku Homolka. Výskyt tesaříka, resp. jeho požerky a výletové otvory byly zjištěny pouze na jednom nejvíc osluněném kmeni. Ostatní kmeny jsou víceméně zastíněné buď korunou nebo náletovými dřevinami.  

Kvalita a význam:

Lokalita vymezená pro ochranu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), početnost na lokalitě i rozsah vlastního výskytu jsou spíše průměrné.  

Zranitelnost:

Nadměrná návštěvnost území, sběr exemplářů tesaříka - vzhledem k malému počtu jedinců může jít o významný faktor.
Území jako celek je ohroženo více faktory, ale nejsou vztaženy k předmětu ochrany - tesaříku obrovskému, proto zde nejsou uvedeny.  

Management:

Zachování starých a odumírajících dubů na hrázích rybníků, zachování přístupu světla ke kmeni a hlavním větvím.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.4163
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 11.401.3016
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.634.8677
Z toho X biotopů: 20.242.3115
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.9047.91C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.90407.91C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.39763.48D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.39763.48D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.21391.87C/C
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.16381.43B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.684414.75B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.04480.39C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.20361.78B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu2.557222.39C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00270.02
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.654014.48
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.65485.73
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
tesařík obrovský10 - 100
Cerambyx cerdoCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Háje, Újezd u Průhonic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.