Homepage

CZ0711016 - Králický Sněžník

Rozloha: 30191.6703 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°50'24'' v.d., 50°5'59'' s.š.
Nadmořská výška: 352 - 1160 m n. m.
Sledování stavu: Monitoring ptačí oblasti

Mapa:

Poloha:

Území se nachází v hraniční oblasti na severní Moravě a rozprostírá se mezi obcemi Staré Město, Branná, Bohdíkov, Štíty, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Mladkov a Dolní Morava. Navrhované území je dosti členité zaujímá j Hanušovickou vrchovinu a východní část Orlických hor; na délku měří 32 km, na šířku 17 km.  

Ekotop:

Horninové komplexy západosudetské neboli lužické oblasti. Starohorní přeměněné horniny – převážně svory, ortoruly a migmatity tvořící orlicko-sněžnické krystalinikum, staroměstské krystalinikum a další komplexy. Uplatňují se i žuly až granodiority. Morfologicky různorodé území buduje celek Králického Sněžníku a Hanušovické vrchoviny mj. s okrskem Staroměstské kotliny. Na vrcholu Klepého je rozvodí oddělující úmoří Baltského, Severního a Černého moře. Velmi pestrý reliéf mj. s vrcholem Klepého 1143,6 m n. m. prudce klesající do údolí Moravy a do okolí Hanušovic (500 m n. m.). Řada typů půd včetně suťových půd, nejvíce se uplatňují kambizemě dystrické a podzoly.  

Biota:

Ptačí oblast Králický Sněžník zahrnuje stovky hektarů luk, které jsou obhospodařovány extenzivně nebo jen nepravidelně. Postupně se v oblasti rozšiřuje místy dokonce intenzivní pastva dobytka.  

Kvalita a význam:

Extenzivně obhospodařované louky poskytují výborné podmínky pro chřástala polního (Crex crex), jehož populace je velice podrobně sledována od roku 1995. Početnost tohoto druhu dosahuje 150-170 volajících samců. Postupně se rozšiřující pastva dobytka však začíná chřástaly z řady lokalit vytlačovat.  

Zranitelnost:

Kosení luk v době hnízdění, rozvoj pastvy skotu.  

Management:

zodpovědný orgán - Krajské úřady Parubického a Olomouckého kraje

tradiční lidské činnosti v oblasti:
zemědělství
myslivost  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 30191.6703
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.04316.1495
Z toho neprioritních naturových biotopů: 10.983317.1809
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.231579.5764
Z toho X biotopů: 13.143968.0635
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.013.31C/C/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.01000.00C/C/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.39460.00C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.39460.00C/B/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.20230.00C/B/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.20230.00C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 85.23850.28C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce85.23850.28C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)4.51710.01C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky4.51710.01C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 94.00480.31C/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků24.40840.08C/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada69.59640.23C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1619.00315.36C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1619.00315.36C/B/-
6520Horské sečené louky 147.25680.48C/B/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky147.25680.48C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.64750.02B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště6.80800.02B/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště1.83950.00B/B/-
8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 0.47530.00B/B/-Ne
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin0.47530.00B/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 2.54690.00C/B/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin2.54690.00C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 18.2450.06B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin18.24500.06B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 994.65333.29C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny994.65333.29C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 353.89451.17C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny353.89451.17C/B/-
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 7.63920.02B/B/-Ne
L5.3 Vápnomilné bučiny7.63920.02B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15.42890.05C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny15.42890.05C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 81.84710.27C/B/-Ne
L4 Suťové lesy81.84710.27C/B/-
91D0Rašelinný les 0.28190.00C/C/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny0.28190.00C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 148.7820.49B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty148.46060.49B/B/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.32140.00C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 50.26160.16B/B/-Ne
L9.1 Horské třtinové smrčiny38.18350.12B/B/-
L9.2B Podmáčené smrčiny8.52320.02B/B/-
L9.3 Horské papratkové smrčiny3.55490.01B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny18.74880.06B/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů2.48920.00C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny19.11010.06C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy276.38450.91C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod6.55370.02B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.71850.00C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic9.91520.03C/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.05930.00C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.38700.00C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců6.75130.02B/B
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.07740.00C/C
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd3.77460.01C/C
T1.3 Poháňkové pastviny908.93673.01C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky309.11781.02C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy1.83030.00C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd1.64430.00B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.38400.00B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.05130.00C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta11.64240.03C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území145.55580.48
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole65.25400.21
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole19.63400.06
X4 Trvalé zemědělské kultury0.98640.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky389.30401.28
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla18.25620.06
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla363.15801.20
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2702.08228.94
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami13.53260.04
X10 Paseky s podrostem původního lesa174.64650.57
X11 Paseky s nitrofilní vegetací73.11030.24
X12 Nálety pionýrských dřevin0.27450.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.04900.00
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace2.22000.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
chřástal polní150-170 MM
Crex crexBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Bílá Voda, Bystřec, Čenkovice, Červená Voda, Červený Potok, Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Dolní Heřmanice v Čechách, Dolní Lipka, Dolní Morava, Dolní Orlice, Heřmanice u Králík, Horní Heřmanice v Čechách, Horní Lipka, Horní Morava, Horní Orlice, Jamné nad Orlicí, Koburk, Králíky, Lichkov, Mladkov, Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Moravský Karlov, Orličky, Petrovičky u Mladkova, Prostřední Lipka, Rýdrovice, Šanov u Červené Vody, Valteřice u Výprachtic, Velká Morava, Výprachtice

Kraj Olomoucký kraj:

Branná u Šumperka, Bratrušov, Březenský Dvůr, Březná, Bukovice u Písařova, Dolní Bohdíkov, Habartice u Jindřichova, Hanušovice, Heroltice u Štítů, Hynčice nad Moravou, Hynčice pod Sušinou, Chrastice, Jakubovice u Šumperka, Kopřivná, Křivá Voda, Lužná u Hanušovic, Malá Morava, Nové Losiny, Písařov, Pleče, Podlesí-město, Potůčník, Prameny u Žárové, Pusté Žibřidovice, Raškov Ves, Sklené u Malé Moravy, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Stříbrnice, Šléglov, Štíty Hamerské, Štíty-město, Vikantice, Vlaské, Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy, Vysoké Žibřidovice, Vysoký Potok, Zlatý Potok, Žleb  

Prameny:

REJL, J. & BĚLKA, T.,Králický Sněžník – kandidát IBA. Pp. 73-75 in HORA, J., PLESNÍK, J. & JANDOVÁ, J., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České republice, Kostelec n. Č. lesy 1995, ČSO, LF ČZU a IAE ČZU, Praha.1995
ŠTEFAN, P.,Výškové rozšíření ptactva pohoří Králický Sněžník. Severní Morava, 45: 52-55.1983
Bělka T., Chaloupek R., Rejl J.16. Králický Sněžník. Pp. 16/1-16/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.2002
 

Fotografie:


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.