Homepage

CZ0711018 - Litovelské Pomoraví

Rozloha: 9318.6627 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°6'17'' v.d., 49°41'53'' s.š.
Nadmořská výška: 212 - 344 m n. m.
Sledování stavu: Monitoring ptačí oblasti

Mapa:

Poloha:

Území se nachází na střední Moravě a je totožné s CHKO Litovelské Pomoraví, kterou tvoří 3-8 km široký a 27 km dlouhý pruh nivy přirozeně meandrující řeky Moravy. Rozkládá se mezi obcemi Mohelnice, Mladeč, Horka nad Moravou, Olomouc a Červenka.  

Ekotop:

Základním geologickým rysem celé oblasti je kerná stavba. Geologické podloží nivy tvoří především mocné vrstvy kvartérních štěrkopísků, místy převrstvené devonskými vápnci.
Litovelské Pomoraví se rozkládá v údolí řeky Moravy v severní části Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Hornomoravský úval patří do podsoustavy Vněkarpatských sníženin, provincie Západní Karpaty. Mohelnická brázda je součástí jesenické podsoustavy v rámci provincie České vysočiny.
Reliéf je rovinný s malou výškovou členitostí (maximálně na okraji území se mohou vyskytovat malé pahorky), průměrná výška je 200 m n. m.
Pro Litovelské Pomoraví jsou typické nivní půdy (fluvizemě) s narušeným procesem akumulace humusu vlivem záplav.  

Biota:

Oblast podél řeky Moravy je charakteristická řadou bočních periodických i stálých ramen, přítoků, tůní a slepých ramen. Vyznačuje se azonální biotou rozsáhlého komplexu lužních lesů s neregulovanými toky. V lesích se objevují horské prvky splavené ze sudetských pohoří a východní migranti. Řeka a navazující luhy hostí řadu druhů přílohy I směrnice o ptácích i druhů významných z hlediska avifauny České republiky. Významná stanoviště pro ptáky vznikla i lidskou činností – těžbou štěrkopísku.  

Kvalita a význam:

Řeka a navazující luhy hostí celkem 19 druhů přílohy I směrnice o ptácích (z nich 3 cílové) i řadu dalších druhů významných z hlediska avifauny České republiky. Především v březích hlavního toku Moravy, ale pravidelně také ve stěnách štěrkopískových jezer hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis) - 10-15 párů. Oblastí protahují desítky a na podzim zřejmě až stovky ledňáčků, pravidelné je zimování druhu na nezamrzajících úsecích toků. Ve starších lužních porostech jsou charakteristickými druhy strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) - 100-130 párů a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) - 1300-1800 párů. Velký ostrov v PR Chomoutovské jezero je od roku 1997 jediným hnízdištěm racka černohlavého (Larus melanocephalus) v oblasti a jedním ze tří pravidelných hnízdišť druhu v České republice. V několikatisícové kolonii racka chechtavého (Larus ridibundus) hnízdilo v letech 1997-2001 každoročně 3-6 párů a v roce 2002 dokonce 16 párů (nejvíce v ČR). Na celém hlavním toku Moravy, ale také ve stěnách štěrkopískových jezer hnízdí pisík obecný (Actitis hypoleucos) - 10-18 párů. Štěrkopísková jezera jsou také významnou jarní i podzimní tahovou zastávkou pro několik tisíc vodních ptáků, zejména racků, kachen a bahňáků. Z druhů přílohy I jsou to např. rybák černý (Chlidonias niger), protahující na jaře v desítkách kusů, a jespák bojovný (Philomachus pugnax) a vodouš bahenní (Tringa glareola), kteří v desítkách protahují na jaře i na podzim.  

Zranitelnost:

Vodní turistika na toku Moravy - rušení hnízdících ptáků a hlavně nedodržování zákazu vstupu na náplavy (ledňáček říční).
Sportovní rybolov - rušení hnízdících ptáků na tocích a štěrkopískových jezerech (vcelku málo významný faktor vzhledem k již přijatým opatřením).
Stavby nerespektující unikátnost území a narušující různým způsobem nejen ornitologickou stránku CHKO: např. kanál Dunaj-Odra-Labe, obchvat města Litovle apod.  

Management:

zodpovědný orgán - Správa ochrany přírody - Správa CHKO Litovelské Pomoraví

tradiční lidské činnosti v oblasti:
lesnictví
myslivost
turistika a rekreace  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9318.6627
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.0598.3791
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.854366.6402
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.20391.4156
Z toho X biotopů: 16.651552.1543
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.07950.00C/B/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.07950.00C/B/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 41.890.44B/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.00770.00B/A/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty41.88230.44B/B/-
3220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 0.01440.00B/B/-Ne
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites)0.01440.00B/B/-
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 4.5240.04B/B/-Ne
M6 Bahnité říční náplavy4.52400.04B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.61440.02C/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.61440.02C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)25.21010.27C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky25.21010.27C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.93410.01C/B/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.06840.00D/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.86570.00C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 50.83640.54B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky50.83640.54B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.02570.00B/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.01920.00B/A/-
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.00650.00B/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.00656.97D/C/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.00650.00D/C/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.00066.43C/B/-Ne
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.00060.00C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 12.98130.13B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny12.98130.13B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 56.74370.60B/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny56.74370.60B/A/-
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 2.97860.03C/B/-Ne
L5.3 Vápnomilné bučiny2.97860.03C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1941.034720.82B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny800.13288.58B/B/-
L3.2 Polonské dubohabřiny1140.901912.24B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.56480.01C/B/-Ne
L4 Suťové lesy1.56480.01C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 96.81431.03B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty24.71120.26C/B/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek72.10310.77B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 2226.766223.89B/B/-Ne
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty764.04828.19A/A/-
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty1462.718015.69B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny7.23950.07B/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů16.20670.17B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny5.42450.05B/A
L1 Mokřadní olšiny27.34470.29B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy16.05960.17A/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)6.77590.07C/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy10.56920.11D/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod26.50280.28B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů1.53890.01C/A
M1.4 Říční rákosiny14.67460.15B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.60160.00C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic23.34340.25B/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace4.97560.05A/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.03870.00C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky202.39132.17B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky16.60620.17C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.09430.00B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu7.82330.08C/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.17160.00B/B
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)0.48440.00B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty2.14150.02C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.40730.00D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území45.17230.48
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole38.24110.41
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole8.09740.08
X4 Trvalé zemědělské kultury6.16470.06
X5 Intenzivně obhospodařované louky221.41772.37
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla18.83540.20
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla52.67600.56
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy5.49830.05
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami615.56916.60
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.34860.00
X10 Paseky s podrostem původního lesa70.13590.75
X11 Paseky s nitrofilní vegetací220.00212.36
X12 Nálety pionýrských dřevin15.39010.16
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla13.25570.14
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace221.34992.37
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
ledňáček říční10-15 p.
Alcedo atthisCBCB
lejsek bělokrký1800-2200 p.
Ficedula albicollisBBCB
strakapoud prostřední100-130 p.
Dendrocopos mediusBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Benkov u Střelic, Březce, Černovír, Červenka, Doubravice nad Moravou, Hejčín, Horka nad Moravou, Hynkov, Chomoutov, Chořelice, Králová, Křelov, Lhota nad Moravou, Litovel, Měník, Měrotín, Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Náklo, Palonín, Pňovice, Rozvadovice, Řepčín, Řimice, Skrbeň, Stavenice, Střelice u Litovle, Střeň, Štěpánov u Olomouce, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Úsov-město, Víska u Litovle  

Prameny:

BUREŠ, S.,Problematika rybářství a vodní turistiky v NPR Ramena řeky Moravy z pohledu ornitologa. Dep. in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, msc., 3 pp.2002
POPRACH, K. & RYBKA, V.,Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Acrocephalus (Ostrava), 16: 5-6.1995
Poprach K., Bureš S., Dočkal O., Kovařík P., Polášek V.18. Litovelské Pomoraví. Pp. 18/1-18/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.2002
 

Fotografie:


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.