Homepage

Stáhnout

Č.Kód stanovištěNázev stanoviště (CZ)Název stanoviště (EN)Třída stanovištěPrioritní
11340Vnitrozemské slané loukyInland salt meadowsPobřežní a halofytní stanovištěAno
24070Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)Vřesoviště a křoviny mírného pásu, Tvrdolisté křovinyAno
340A0Kontinentální opadavé křovinySubcontinental peri-Pannonic scrubVřesoviště a křoviny mírného pásu, Tvrdolisté křovinyAno
46110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albiPřirozené a polopřirozené travinné formaceAno
56210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanovištěSemi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia) (*important orchid sites)Přirozené a polopřirozené travinné formaceAno
66230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)Alpinské a subalpinské loukyAno
76240Subpanonské stepní trávníkySub-continental steppic grasslandsPřirozené a polopřirozené travinné formaceAno
86250Panonské sprašové stepní trávníkyPannonic loess steppic grasslandsPřirozené a polopřirozené travinné formaceAno
96260Panonské písčité stepiPannonic sand steppesPřirozené a polopřirozené travinné formaceAno
107110Aktivní vrchovištěActive raised bogsVrchoviště, rašeliniště a slatiništěAno
117210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianaeCalcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianaeVrchoviště, rašeliniště a slatiništěAno
127220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)Vrchoviště, rašeliniště a slatiništěAno
138160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněMedio-European calcareous scree of hill and montane levelsVnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledemAno
149180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchTilio-Acerion forest of slopes, screes and ravinesJehličnaté lesyAno
1591D0Rašelinný lesBog woodlandSmíšené lesyAno
1691E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Listnaté opadavé lesyAno
1791G0Panonské dubohabřinyPannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulusListnaté opadavé lesyAno
1891H0Panonské šípákové doubravyPannonian woods with Quercus pubescensListnaté opadavé lesyAno
1991I0Eurosibiřské stepní doubravyEuro-Siberian steppic woods with Quercus spp.Listnaté opadavé lesyAno
202330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslandsPobřežní písečné duny a kontinentální dunyNe
213130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-NanojunceteaOligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-NanojunceteaSladkovodní stanovištěNe
223140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekHard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.Sladkovodní stanovištěNe
233150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo HydrocharitionNatural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetationSladkovodní stanovištěNe
243160Přirozená dystrofní jezera a tůněNatural dystrophic lakes and pondsSladkovodní stanovištěNe
253220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůAlpine rivers and the herbaceous vegetation along their banksSladkovodní stanovištěNe
263230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanicaSladkovodní stanovištěNe
273240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnosSladkovodní stanovištěNe
283260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionWater courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetationSladkovodní stanovištěNe
293270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetationSladkovodní stanovištěNe
304030Evropská suchá vřesovištěEuropean dry heathsVřesoviště a křoviny mírného pásu, Tvrdolisté křovinyNe
314060Alpínská a boreální vřesovištěAlpine and Boreal heathsVřesoviště a křoviny mírného pásu, Tvrdolisté křovinyNe
324080Subarktické vrbové křovinySub-Arctic Salix spp. scrubVřesoviště a křoviny mírného pásu, Tvrdolisté křovinyNe
335130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchJuniperus communis formations on heaths or calcareous grasslandsVřesoviště a křoviny mírného pásu, Tvrdolisté křovinyNe
346150Silikátové alpínské a boreální trávníkySiliceous alpine and boreal grasslandsAlpinské a subalpinské loukyNe
356190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)Přirozené a polopřirozené travinné formaceNe
366210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)Přirozené a polopřirozené travinné formaceNe
376410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)Vlhké a mezofilní loukyNe
386430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněHydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levelsAlpinské a subalpinské loukyNe
396440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiiAlluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubiiVlhké a mezofilní loukyNe
406510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Vlhké a mezofilní loukyNe
416520Horské sečené loukyMountain hay meadowsVlhké a mezofilní loukyNe
427120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)Degraded raised bogs still capable of natural regenerationVrchoviště, rašeliniště a slatiništěNe
437140Přechodová rašeliniště a třasovištěTransition mires and quaking bogsVrchoviště, rašeliniště a slatiništěNe
447150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)Depressions on peat substrates of the RhynchosporionVrchoviště, rašeliniště a slatiništěNe
457230Zásaditá slatiništěAlkaline fensVrchoviště, rašeliniště a slatiništěNe
468110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)Vnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledemNe
478150Středoevropské silikátové sutěMedio-European upland siliceous screesVnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledemNe
488210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůCalcareous rocky slopes with chasmophytic vegetationVnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledemNe
498220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůSiliceous rocky slopes with chasmophytic vegetationVnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledemNe
508230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dilleniiVnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledemNe
518310Jeskyně nepřístupné veřejnostiCaves not open to the publicVnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledemNe
529110Bučiny asociace Luzulo-FagetumLuzulo-Fagetum beech forestsListnaté opadavé lesyNe
539130Bučiny asociace Asperulo-FagetumAsperulo-Fagetum beech forestsListnaté opadavé lesyNe
549140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifoliusListnaté opadavé lesyNe
559150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-FagionListnaté opadavé lesyNe
569170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumGalio-Carpinetum oak-hornbeam forestsListnaté opadavé lesyNe
579190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláníchOld acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plainsListnaté opadavé lesyNe
5891F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)Listnaté opadavé lesyNe
5991T0Středoevropské lišejníkové boryCentral European lichen Scots pine forestsJehličnaté lesyNe
6091U0Lesostepní borySarmatic steppe pine forestsJehličnaté lesyNe
619410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)Jehličnaté lesyNe

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.