15.2.2012

Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) rozlišuje dva typy území, a to Site of Community Importance (SCI; lokalita významná pro Společenství) a Special area of conservation (SAC; zvláštní oblast ochrany).

Bez ohledu na toto rozlišení používá Česká republika pro oba typy území jednotný termín, a to evropsky významné lokality (EVL). Protože však jsou lokality SCI a SAC odlišovány na evropské úrovni a protože směrnice o stanovištích stanovuje termíny, které musí členský stát pro vyhlášení SAC dodržet, je důležité vnímat tento rozdíl také na úrovni národní. Následující text popisuje podmínky, které musí EVL splnit, aby bylo možné ji označit za SAC.

EVL, které Česká republika zařadí na národní seznam, jsou až do okamžiku zařazení na evropský seznam označovány jako potential Sites of Community Interest (pSCI; navržené lokality významné pro Společenství). Po jejich zařazení na seznam evropský, publikovaný v Úředním věstníku EU (Official Journal), jsou označovány jako SCI.

Pro to, aby lokalita mohla být označena jako SAC, musí splnit všechny tři následující podmínky. Není nutné, aby byly splněny najednou. Za termín vzniku SAC se označí datum, kdy byla splněna poslední z těchto podmínek.

1. Vyhlášení na národní úrovni. Na národní úrovni bude požadavek směrnice o stanovištích (článek 4.2) zajištěn přijetím nařízení vlády podle §45c odst. 1 zákona č. 114/92 Sb, o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Toto nařízení vlády vyjmenuje EVL, které byly zařazeny na evropský seznam.

2. Zajištění ochrany. Kromě ochrany prostřednictvím zvláště chráněného území (ZCHÚ; § 45c odst. 2), resp. smluvní ochrany (§ 39), je třetí možnou formou ochrany EVL tzv. „základní ochrana“ dle § 45c, odst. 2 ZOPK. Protože základní ochrana nestanovuje bližší ochrannné podmínky, je vhodná pouze pro vybrané předměty ochrany. Ochranu ostatních předmětů ochrany je potřeba zajistit prostřednictvím ZCHÚ. Kategorie ZCHÚ, které je potřeba vyhlásit v rámci EVL nebo její části, jsou určeny nařízením vlády (§ 45c, odst. 4 ZOPK). Namísto ZCHÚ může orgán ochrany přírody uzavřít s vlastníkem/vlastníky tzv. smluvní ochranu. Podmínka je splněna vyhlášením všech ZCHÚ, které jsou stanoveny nařízením vlády, resp. uzavřením smluvní ochrany namísto těchto ZCHÚ. U lokalit, které jsou chráněny základní ochranou, je podmínka splněna okamžikem zařazení EVL na národní seznam.

3. Stanovení ochranných opatření (angl. conservation measures). Požadavek na stanovení ochranných opatření vyplývá z článku 6.1 směrnice o stanovištích. Ochranná opatření budou pro každou EVL stanovena v souhrnech doporučených opatření (SDO). Povinnost zpracování SDO pro EVL na národní úrovni vyplývá z § 45c, odst. 3. ZOPK. Směrnice o stanovištích vyžaduje vyhlášení SAC do šesti let od zařazení lokality na evropský seznam. V ČR to znamená, že lokality zařazené na národní seznam v roce 2005 musí splnit podmínky SAC do roku 2014 (byly zařazené na evropský seznam v roce 2008), EVL zařazené na národní seznam v roce 2007 do roku 2015 (byly zařazené na evropský seznam v roce 2009) a EVL zařazené na národní seznam v roce 2009 do roku 2017 (byly zařazené na evropský seznam v roce 2011).


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.