19.12.2011
Koncem března tohoto roku se uskutečnilo v Průhonicích setkání zástupců Evropské komise a České republiky za účelem posouzení, zda je soustava Natura 2000 v České republice kompletní a nebo zda bude třeba provést její další doplnění tak, aby plně zajišťovala svůj účel. Na základě odborné diskuse byla hodnocena postupně všechna stanoviště a druhy, které jsou na našem území v rámci soustavy Natura 2000 chráněny. Dostatečné pokrytí evropsky významnými lokalitami bylo obhájeno pro většinu z nich, ačkoliv jsou ze strany Evropské komise ještě požadována dílčí doplnění (podrobné výsledky hodnocení viz dokument). Vysoký podíl dostatečně zastoupených evropsky významných fenoménů v národní soustavě Natura 2000 výrazně posunuje Českou republiku k cíli, jímž je finalizace soustavy, která plní dostatečně svou funkci, tedy ochranu evropsky významných druhů a stanovišť.

Důležitou součástí programu setkání bylo projednání opakované žádosti České republiky o vyřazení či změny již vyhlášených lokalit. Návrh na vyřazení se týkal celkem 8 lokalit, v jednom případě bylo projednáváno vyjmutí předmětu ochrany a v 5 případech byla požadována úprava hranic. Přednesené odborné argumenty, zdůvodňující návrhy, byly Evropskou komisí uznány, s jedinou výjimkou (odmítnutí vyřazení lokality CZ0212022 Slepeč pro střevíčník pantoflíček). Souhlas s vyškrtnutím z evropského seznamu byl vyjádřen u 7 lokalit: z důvodu nevhodného navržení lokalit díky trvalé nepřítomnosti předmětu ochrany jsou to CZ0213055 Podolí (svinutec tenký), CZ0313120 Římov (přástevník kostivalový, modrásek bahenní), CZ0513247 Pelíkovice (modrásek bahenní); z důvodu přirozeného, avšak nevratného vymizení předmětu ochrany se jedná o CZ0312029 Bošice (hořeček mnohotvarý český), CZ0623033 Znojmo – hrad (vrápenec malý), CZ0623780 Jaroslavice – zámek (vrápenec malý); a z důvodu chybného geografického vymezení se vyřazuje CZ0813761 Důl Ruda I (netopýr černý). Přirozený zánik populace byl také důvodem k souhlasu s vyjmutím předmětu ochrany z lokality CZ0422084 Písčiny u Oleška (sinokvět chrpovitý). Souhlasné stanovisko týkající se zániku populací druhů bylo uděleno pouze na základě doložení velmi nízkého početního stavu druhu na lokalitě v době vyhlášení, exaktních výsledků dlouhodobého monitoringu lokalit, dokazujících mizivou či nulovou pravděpodobnost přirozené obnovy i při zachování vhodného managementu a nemožnost obnovy populace z důvodu absence vhodné zdrojové populace.

Změny ve vedení hranic byly odborně doloženy výskytem druhů a stanovišť na území jednotlivých lokalit tak, že v revidované podobě ctí jejich skutečný výskyt a související území nutná k zajištění jejich ochrany. Schválená změna hranic se týká 5 lokalit: CZ0214050 Žehuňsko (lokalita vznikla sloučením tří původně vyhlášených lokalit CZ0213090 Žehuň - obora, CZ0213089 Žehuň a CZ0213014 Dlouhopolsko, které tímto zanikají), CZ0214010 Dománovický les, CZ0314021 Borkovická blata, CZ0323159 Plzeň – Zábělá a CZ0420171 Údolí Hačky (zákresy jsou k nahlédnutí zde).

Aby byly schválené úpravy, tj. vyřazení lokalit či úprava jejich hranic, skutečně platné, musí se nejprve promítnout do nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (pozn. nezbytná úprava obsahu nařízení vlády se nyní vztahuje pouze na vyřazované lokality, protože ve stávajícím znění jsou výše zmiňované úpravy vedení hranic již zaneseny). Nařízení vlády slouží České republice jako oficiální podklad pro návrh změn v národní soustavě Natura 2000, který je předkládán Evropské komisi. Teprve poté Evropská komise patřičně upraví také evropský seznam. Dokud nejsou tyto zákonné podmínky splněny, zůstávají lokality ve stavu, v jakém figurují na evropském seznamu, neboť samotné, byť oficiální schválení jejich změn na uvedeném setkání pro konečnou realizaci z právního hlediska nepostačuje.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.