26.1.2009


Na této stránce se dozvíte základní informace o tom:

kdo je orgánem ochrany přírody pro evropsky významné loklity (EVL) a ptačí oblasti (PO)
z jakých dokumentů se dozvíte o omezeních platných pro EVL a/nebo PO a kde jsou tyto dokumenty k dispozici
základní informace o hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na EVL a PO
kdo a za jakých podmínek vydává výjimky ze zákazů


Orgány ochrany přírody

národní park

chráněnná krajinná oblast

správa národního parku

správa chráněnné krajinné oblasti


národní kategorie maloplošného zvláště chráněného území

(= národní přírodní rezervace, národní přírodní památka)

Ministerstvo životního prostředí


nenárodní kategorie zvláště chráněného území

(= přírodní rezervace, přírodní památka)

krajský úřad


smluvní ochrana

krajský úřad


základní ochrana

krajský úřadDokumenty, z nichž vyplývají zásady péče o předměty ochrany:

Typ ochrany
Dokument
Kde je k dispozici
______________________ ___________________________ _____________________________________
zvláště chráněná území plány péče příslušný orgán ochrany přírody, ústřední seznam ochrany přírody
smluvní ochrana smouva katastrální úřad - věcné břemeno k pozemku, informace ústřední seznam ochrany přírody
ptačí oblasti souhrn doporučených opatření
základní ochrana souhrn doporučených opatření ústřední seznam ochrany přírodyHodnocení důsledků koncepcí a záměrů na EVL a PO - "naturové hodnocení"

Právně je upravuje §45h a §45i zákona o Ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.). Týká se všech konceptů nebo záměrů, s výjimkou plánů péče, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

Návrh dokumentace musí předkaladatel předložit orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody do patnácti dnů (nejedná-li se o územně plánovací dokumentaci) vydá stanovisko (pozn. nejedná se o správní řízení).

Orgán ochrany přírody může dojít ke dvěma závěrům:

1) negativní vliv je vyloučen
2) negativní vliv není možné vyloučit

Vyloučí-li orgán ochrany přírody možnost negativního vlivu, není nutné koncepce a záměry posuzovat podle zvláštních předpisů.

Není-li možné negativní vlivy vyloučit, postupuje se při hodnocení podle zákona O posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.). Odstavec 2, §45i zákona O ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.) navíc rozšiřuje povinnost tohoto hodnocení nejen na předkládaný záměr nebo koncepci, ale také na jednotlivé varianty. Posuzovat vlivy koncepcí a záměrů na EVL a PO může jen osoba se zvláštní autorizací (§45i). Seznam autorizovaných osob a další informace o autorizaci naleznete zde.

Kdy vydá orgán ochran přírody stanovisko, že nelze vyloučit negativní vliv na předmět ochrany?

vliv skutečně existuje
orgán ochrany přírody nemá dostatek podkladů pro jeho vyloučení

Protože orgán ochrany přírody vydá stavisko, že nelze vyloučit negativní vliv také v případě nedostatku údajů, je pro předkladatele výhodné předat orgánu ochrany přírody pokud možno co nejúplnější dokumentaci (může se tak vyhnout složitému posuzování vlivů na životní prostředí).

Pokud koncepce nebo záměr bude mít negativní vliv na předmět ochrany a nelze jej odstranit, je možné tuto koncepci nebo záměr schválit pouze v případě naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních opatření. Bude-li mít koncepce nebo záměr negativní vliv na prioritní biotopy nebo prioritní druhy, lze ji schválit jen z důvodů veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo nesporného významu pro životní prostředí, případně jiné důvody převažujícího veřejného zájmu, které schválí Komise EU.

Více informací se dozvíte zde

Výjimky ze zákazů

Výjimky vydává orgán ochrany přírody, pokud je vyloučena možnost závažného nebo nevratného poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, které jsou předmětem ochrany.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.