Homepage

Doupovské hory
22.4.2008

Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Plochá sopečná hornatina Doupovských hor je jednotný horský celek, který vznikl rozčleněním mohutného třetihorního stratovulkánu. Původní vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí řeky Ohře a v masivu Pustého zámku. Pro Doupovské hory je v současné době nejtypičtější, a to hlavně v centrální části, mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí na opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. Vodní plochy se nacházejí převážně v okrajových částech oblasti na Radonicku, v okolí Bražce a Ostrova nad Ohří. Území se rozkládá v nadmořské výšce 290-928 metrů. Z celkové rozlohy ptačí oblasti 63 116,7 ha připadá 33 015 ha na Vojenský újezd Hradiště. S omezením vojenské činnosti v některých částech území souvisí zarůstání bezlesí trnitými křovinami.

Předmětem ochrany je 11 druhů - čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal polní (Crex crex), výr velký (Bubo bubo), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Členitosti území a pestrosti jednotlivých biotopů odpovídá značná druhová pestrost vyskytujících se ptáků. Doupovské hory jsou hnízdištěm 148 ptačích druhů. Převládají zde druhy lesních a lučních společenstev. Kromě jedenácti druhů přílohy I směrnice ES o ptácích, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti (Tab. v odst. 2), tu hnízdí nebo pravděpodobně hnízdí dalších 17 druhů přílohy I, z nichž početněji tetřívek obecný (Tetrao tetrix) – 20-25 kohoutků a skřivan lesní (Lullula arborea) – 10-15 párů; za zmínku stojí rovněž bukač velký (Botaurus stellaris) – 1-3 páry, luňák červený (Milvus milvus) – 4-6 párů, chřástal kropenatý (Porzana porzana) – 3-8 párů, ledňáček říční (Alcedo atthis) – 5-10 párů, strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) – 10-30 párů. V oblasti dále hnízdí velký počet dalších druhů významných z hlediska fauny České republiky, např. sluka lesní (Scolopax rusticola) – 40-50 párů, vodouš kropenatý (Tringa ochropus) – 4-8 párů, holub doupňák (Columba oenas) – 200-300 párů, křepelka polní (Coturnix coturnix) – 70-100 párů, krutihlav obecný (Jynx torquilla) – 80-100 párů, bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – 100-150 párů, bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) – 10-30 párů, strnad luční (Emberiza calandra) – 100-150 párů, hýl rudý (Carpodacus erythrinus) – 20-30 párů a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) – 20-40 párů.

Zdroj informací:
Tejrovský, V., Hora, J. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Doupovské hory. Dep. AOPK ČR, Praha, 14 pp.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.