23.12.2005


Právní status

Každá lokalita soustavy Natura 2000 musí mít právně podloženou ochranu legislativou členského státu (čl. 4, 92/43/EHS). Požadavky směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („o stanovištích“), a směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků („o ptácích“), jsou implementovány do národní legislativy zejména prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK).
V zákoně je definována soustava Natura 2000, kterou tvoří evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Stanoviště přílohy I směrnice 92/43/EHS se nazývají „stanoviště v zájmu Evropských společenství“ − zkráceně „evropská stanoviště“, druhy přílohy II této směrnice se nazývají „druhy v zájmu Evropských společenství“ - zkráceně „evropsky významné druhy“.
V České republice je ochrana ptačích oblastí dána přímo ZOPK. Evropsky významné lokality mohou mít status zvláště chráněného území (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka), mohou být chráněny smluvně (§39 ZOPK) nebo mohou být chráněny tzv. základní ochranou (§45c, odst. 2 ZOPK).

Zajištění ochrany dle České legislativy

Zveřejněním národního seznamu začínají být účinná některá ustanovení ZOPK. Jedná se především o následující povinnosti:

1) Předběžná ochrana evropsky významných lokalit (§ 45b ZOPK) se týká lokalit nebo jejich částí, které leží mimo stávající chráněná území. Je zakázáno poškozovat evropsky významné a sporné lokality (sporná lokalita − navržená na základě odborných podkladů, nebyla však zařazena do národního seznamu). Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření nebo v případě smluvní ochrany činnosti dle smlouvy uzavřené s orgánem ochrany přírody. Výjimku ze zákazu poškozování lokality může udělit MŽP pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu.
2) Sledování stavu evropsky významných lokalit (§ 45f ZOPK) je povinností všech orgánů ochrany přírody v oblasti jejich působnosti. Na sledování byly vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu. Výsledky monitoringu zpracovává MŽP a periodicky předkládá Evropské komisi a veřejnosti.
3) Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (§ 45h a 45i ZOPK) je nutné pro všechny koncepce nebo záměry, které by samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ustanovení se netýká plánů péče o daná území a lesních hospodářských plánů a osnov.

Omezení plynoucí ze zařazení do soustavy Natura 2000 dle směrnic

Vyhlášení lokality v rámci soustavy Natura 2000 je jen prvním krokem v naplňování cílů této soustavy. Tím je zajištění biodiverzity a zachování nebo obnova příznivého stavu z hlediska ochrany přírodních stanovišť a druhů rostlin i živočichů (viz článek 2 směrnice 92/43/EHS, o stanovištích).

Pro tyto lokality proto (podle článku 6 směrnice 92/43/EHS):

1) zpravidla existují plány péče:
"Pro zvláštní oblasti ochrany stanoví členské státy nezbytná ochranná opatření, zahrnující v případě potřeby plány péče...a vhodná opatření..., která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II, jež se na těchto lokalitách vyskytují... "

2) činnosti, které by poškozovaly předmět ochrany (přírodní stanoviště, druh) nemohou být prováděny:
"Členské státy přijmou přiměřená opatření, aby v oblastech zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena..."

3) jakákoli činnost (byť mimo PO nebo EVL), která ovlivní předmět ochrany musí být zhodnocena z hlediska dopadů na předmět ochrany. Činnost negativně ovlivňující předmět ochrany bude možné povolit pouze při převažujících důvodech veřejného zájmu (rozuměj např. zdraví a bezpečnost obyvatel), a to s podmínkou současného přijetí kompenzačních opatření:
"Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ní nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv,...musí být předmětem odpovídajícího hodnocení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení...schválí příslušné orgány dotyčného státu tento plán nebo projekt teprve poté, když se ujistí, že nebude mít záporný vliv na celistvost příslušné lokality, a když si v případě potřeby opatřily stanovisko veřejnosti.
Pokud navzdory negativnímu výsledku hodnocení...musí být určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu... přesto uskutečněn a není-li k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany obecné spojitosti sítě NATURA 2000. ...
Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou zdraví lidí a veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího zájmu podle stanoviska Komise."

Podrobnosti o zajištění ochrany
se dozvíte na stránce Ochranná opatření pro Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.