23.12.2005


Zde naleznete články a časopisy související s NATURou 2000, pro citace dalších článků viz a elektronické časopisy:

Natura 2000 Newsletter půlročník v angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině; od roku 1996
Environment for Europeans čtvrtletník Evropské Komise
Insight Brussels elektronické noviny, najdete zde témata týkající se směrnic O stanovištích a O ptácích a možnostech čerpání financí z fondů EU


Texty článků z Evropských novin a Ochrany přírody:

Název článku

Autor, datum/číslo, stránky

EVROPSKÉ NOVINY

Ochrana přírody je celoevropským tématem

K. Šůlová, Jorga Drábková,6/2007, str. 4

Natura 2000 - Jizerské hory i kostelní věže

J. Kašpar, 7/2007, str.4

Natura 2000 v Evropě

P. Roth, 8/2007, str. 4

Skály, sutě a jeskyně v soustavě Natura 2000

J. Drábková, 9/2007, str.10

Flora a fauna skal, sutí a jeskyní

J. Drábková, 9/2007, str.10

Alpinské bezlesí a trávníky v soustavě Natura 2000

MŽP, 10/2007, str.16

Seriál o soustavě NATURA 2000 - Intenzivní hospodaření ohrozilo živočichy i rostliny

Anonymous, 11/2007, str. 16

Flóra a fauna vodních toků a nádrží

J. Drábková, L. Vlasáková, 12/2007, str.16

Lesní biotopy v soustavě Natura 2000

J. Kvasnička, 1/2008, str. 15

Lesní druhy v soustavě Natura 2000

MŽP, 2/2008, str. 12

OCHRANA PŘÍRODY

2002

Lokality soustavy Natura 2000 a tuzemské právo ochrany přírody

Hošek M., Míchal I., Petříček V., 57/2002, str. 125

1. národní konference o soustavě Natura 2000 na Slovensku, Banská Bystrica 11.- 12.3. 2002

Pokorný J., 2002/57(5), str. 156-157

Dva z českých (ob)-rysů evropské soustavy Natura 2000

Guth J., Hošek M., 2002/57(7), str. 217

NATURA 2000: evropská teorie začíná získávat české obrysy

Roth P., 2002/57(7), str. 214-216

Příprava odborných podkladů pro soustavu NATURA 2000

Pokorný J., 2002/57(7), str. 193-194

NATURA 2000: etapa II - navrhování přírodních komplexů

Hošek M., Pojer F., Guth J., Pokorný J., Turoňová D., Marhoul P., Škapec L., 2002/57(8), str. 234-236

NATURA 2000 - mapování ohrožených druhů mechorostů a výběr území do národního seznamu

Pohlová R., 2002/57(8), str. 232-233

NATURA 2000 - mapování ohrožených druhů rostlin a výběr území do národního seznamu

Turoňová D., 2002/57(8), str. 227-231

2003

Současný stav vytváření soustavy Natura 2000 v ČR

Plesník J., 2003/58(6), str. 188-189

První lokality soustavy Natura 2000 schváleny

Plesník J., 2003/58(2), str. 60-61

Navrhování přírodních komplexů "in NATURA" 2000

Hošek M., 2003/58(2), str. 57-59

2004

Soustava Natura 2000 - jak naplnit slogan "lidé přírodě, příroda lidem"

Smrtová E., 2004/59(9), str. 282-283

Natura 2000 - seznam evropsky významných lokalit pro alpinskou oblast schválen

Stárka L, 2004/59(3), str. 80-81

Ptačí oblasti versus rozvoj dopravní sítě

Hora J., 2004/59(6), str. 163-168

Ptačí oblast Boletice versus projekt mamutího střediska zimních sportů

Hora J., 2004/59(7), str. 215-218

NATURA 2000 - předjednávání ptačích oblastí a lokalit pSCI panonika

Stárka L., 2004/59(3), str. 95

Odborný seminář k přípravě soustava Natura 2000, Srní na Šumavě 5. - 7.11. 2003

Pavličko A., Hošek M., Marhoul P., Turoňová D., 2004/59(1), str. 31-32

Natura 2000 a denní motýly: lekce ze síťového atlasu

Konvička M., Beneš J., Fric Z., Čížek O., 2004/59(6), str. 178-183

Natura ve vojenských výcvikových prostorech - příklad VVP Boletice

Grulich V., Vydrová A.,, 2004/59(7), str. 195-200

Life pro Naturu 2000 převzato z Natura 2000 17/2004, EC Newsletter

Anonymous, 2004/59(7), str. 221-222

Financování soustavy Natura 2000 převzato z Natura 2000 17/2004, EC Newsletter

Anonymous, 2004/59(6), str. 190-191

2005

Jak dopadlo hodnocení českého národního seznamu evropsky významných lokalit pro panonikum? - zpráva z panonského biogeografického semináře, 26. -27.9. 2005, Sarród, Maďarsko

Pokorný J., Háková A., 2005/60(10), str. 314-315

Zpráva z alpského biogeografického semináře 30. -31.5. 2005, Kranjska Gora, Slovinsko

Pokorný J., Háková A., 2005/60(7), str. 218-219

Nejčastější omyly kolem Natury 2000 v České republice

Roth P., 2005/60(10), str. 310-313

Natura 2000 v panoniku - seminář

mh. 2005/60(8), str. 254

Natura 2000 v ČR - aktuality

Pokorný J., 2005/60(3), str. 78-81

Natura 2000 - síť území v EU k zachování její flóry a fauny

Doug E., 2005/60(10), str. 291-293

Natura 2000 - předjednávání evropsky významných lokalit kontinentální oblasti

Stárka L., 2005/60(2), str. 61-62

Příprava evropsky významných lokalit pro savce

Cepáková E., 2005/60(10), str. 306-309

Příprava evropsky významných lokalit pro ryby a mihulovce

Dušek J., 2005/60(10), str. 300-303

Evropsky významné lokality pro druhy hmyzu

Chobot K., 2005/60(10), str.294-297

6. výroční zpráva o plnění a prosazování práva životního prostředí Evropského společenství 2003

Anonymous, 2005/60(2), str. 41-42

Zelený týden, Zelené dny

Anonymous, 2005/60(3), str. 67

Nejčastější omyly kolem Natury 2000 v České republice

Roth P., 2005/60(10), str. 310-313Na

Natura 2000 a český jazyk

Roth P., 2005/60(1), str. 29

2006

Cenové mapy a využití systému Natura 2000 pro hodnocení a oceňování biotopů

Pokorná M., 2006/61(1), str. 24-26

Vojenský újezd Libavá, květen 2006

Petříček V., Šafář J., 2006/61(6), str. 186-187

Sledování stavu biotopů a druhů z hlediska jejich ochrany

Dušek J., 2006/61(6), str. 187-188

Hodnocení návrhu národního seznamu evropsky významných lokalit pro kontinentální oblast v České republice - Zpráva z kontinetálního biogeografického semináře, 26. -28.4. 2006, Darová u Plzně, Česká republika

Hošek M., Lončáková J., Peterová P., 2006/61(6), str. 189-190

Natura 2000 v Moravském krasu a jeho okolí

Kotouč L., 2006/61(8), str. 239-241

Natura 2000 - schůzka v kontinentální oblasti

Peterová P., Hošek M., 2006/61(4), str. 127

Jak plnit Naturu 2000

Brandejs J., 2006/61(5), str. 144

2007

Z judikakury Evropského soudního dvora

Stejskal V., 2007/62(4), str. 14

Nová právní úprava odpovědnosti za škody na přírodních zdrojích

Stejskal V., 2007/62(4), str. 12-13

Vojenský újezd Libavá

Losík J., Háková A., 2007/62(4), str. 2-5

Projekt na záchranu lužních stanovišť v povodí řeky Morávky

Birklen P., 2007/62(4), str. 6-7

Mapování biotopů - vznik a perspektiva

Hošek M., 2007/62(2), str. 23

Vrstva mapování biotopů

Tomášek M., Zárybnický J., Poláková L., Škapec L., 2007/62(2), str. 20-22

Z judikakury Evropského soudního dvora

Stejskal V., 2007/62(1), str. 12-13

Těžba štěrkopísku versus Natura 2000

Machar I., 2007/62(1), str. 32

Vrstva mapování biotopů zpřístupněna na mapovém serveru

Králová K., 2004/62(5), str. 35-36

Hodnotící zpráva o stavu z hlediska ochrany evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice za období 2004-2006

Dušek J., Hošek M., Kolářová J., 2007/62(5), str. I-IV

Recenze: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003 (Šťastný K., Bejček V., Hudec K.)

Plesník J., 2007/62(2), str. 35

Hodnotící zprávy podle směrnice o stanovištích

Dušek J., 2007/62(2), str. I-II

Statistika Natury 2000 v České republice

Peterová P., Roth P., 2007/62(2) str. II-IV

Soustava Natura 2000 - Předjednání návrhu na doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit v kontinentální biogeografické oblasti

Lončáková J., Peterová P., Hošek M., 2007/62(5), str. 16-18

2008

Kyrill a Natura 2000 v národním parku Šumava

Křenová Z., 2007/1, str. 36-37

Směrnice o ptácích a stanovištích ve světle aktuálních potřeb ochrany přírody

Drbal K., 2008/2, str. 33-34

Mapování obojživelníků a plazů v AOPK ČR

Jeřábková L., 2008/3, str. 18-19

Netopýři Chýnovské jeskyně - modelový příklad výzkumu a ochrany cenné lokality

Anděra M., Krejča F., Zbytovský P., 2008/4, str. 20-22

Zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy z pohledu ochrany přírody

Vícha O., 2008/5, str. 13-15

Libický luh

Formanová I., Dort M., Beran L., 2008/5, str. 2-5

Drop velký - letitý problém české ochrany přírody

Škorpíková V., 2008/5, str. 16-18

Vláda schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

mzp, 2008/5, str. 33

Údržba štěrkových lavic na řece Ostravici

Birklen P., Filipová K., Klečka J., Filipová L., Lepík M., 2008/6

Koncepce zpřístupnění nálezových dat ochrany přírody

Hošek M., Zárybnický J., Škapec L., Chobot K., Zohorna J., 2008/6

Sledování populace mečíku bahenního v Bílých Karpatech

Horal D., Jagoš B., 2008/6

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Bartonička T., Hanzal V., 2008/6

Horské smrčiny

Křenová Z., 2008/6

2009

Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny

Komínková P., 2009/1

Orel královský na jižní Moravě

Horal D., 2009/1

Bečva – nejvýznamnější moravská lokalita velevruba tupého?

Beran L., Douda K., 2009/2

Ochrana velevruba tupého v České republice

Douda K., Beran L., 2009/2

Prostorový dotaz na mapovém serveru AOPK ČR

Zohorna J., 2009/2

Poskytování údajů o území v oblasti ochrany přírody a krajiny Votrubec J., Hošek M., 2009/3
Rámcové směrnice pro pěstování středního lesa Utínek D., 2009/4
Mapování biotopů v České republie (recenze) Roth P., 2009/5
K novele zakona o ochraně přírody a krajiny Landová B., Havelková S., 2009/6
2010 Doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit pro kontinentální biogeografickou oblast Hošek M., Drábková J., Dostálová A., 2010/1
K novele zákona o ochraně přírody a krajiny - dokončení z minulého čísla Landová B., Havelková S., 2010/1
Spuštěn evropský prohlížeč crháněných území a soustavy Natura 2000 Jenišová J., 2010/2
2012 Dvě nová nařízení vlády - Co přinesou ochraně českých evropsky významných lokalit? Pokorná L., 2012/4
Které evropsky významné lokality jsou nefunkční - A jak se poznají? Dostálová A., Handlová V., 2012/4

Lesnická práce

SMLUVNÍ OCHRANA LOKALIT SOUSTAVY NATURA 2000 - ANO ČI NE? Roth P., 2001/80(10)

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.