23.12.2005

Soustava Natura 2000 je tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO), které se zhruba na třetině své rozlohy překrývají.


Evropsky významné lokality (EVL)
EVL jsou v České republice vyhlašovány pro ochranu evropsky významných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, mezi něž patří např. zvonek český, bobr evropský či rašelinné lesy. Jedna EVL může být vyhlášena pro ochranu pouze jednoho druhu či stanoviště (tedy jednoho předmětu ochrany), často jsou však EVL vyhlašovány pro dva a více předmětů ochrany. EVL mají velice variabilní rozlohu, od velikosti menší než 1 km2 až po více než 50 km2. Menší EVL bývají vyhlášeny pro menší počet předmětů ochrany než větší EVL. V současné době je v ČR vyhlášeno 1 112 EVL o celkové rozloze 7951 km2.

 

Více o EVL

Seznam evropsky významných lokalit v ČR

 


Ptačí oblasti soustavy (PO)
PO jsou v České republice vyhlašovány pro ochranu volně žijících ptáků, mezi něž patří např. orel mořský, čáp bílý či ťuhýk obecný. Na rozdíl od EVL je většina PO vyhlášena na rozloze větší než 50 km2 a žádná z nich nemá rozlohu menší než 1 km2. Přestože mají PO v průměru větší rozlohu než EVL, je celá jedna pětina z nich vyhlášena pouze pro jeden předmět ochrany. Téměř jedna třetina z nich je vyhlášena pro dva předměty ochrany a pouze jediná PO má více než 11 předmětů ochrany (PO Třeboňsko s 19 předměty ochrany). V současné době je v ČR vyhlášeno 41 PO o celkové rozloze 7 034 km2.

 

Více o PO

Seznam ptačích oblastí v ČR

 


Reporting o lokalitách soustavy Natura 2000 Evropské komisi
Členské státy informují Evropskou komisi o lokalitách soustavy Natura 2000 prostřednictvím takzvaného SDF (Standard Data Form). SDF, neboli standardní formulář údajů, je formulář s pevnou strukturou, který obsahuje základní identifikační údaje o lokalitě, popis lokality včetně výčtu předmětů ochrany a informace o kvalitě předmětů ochrany, informace o vlivech působících na lokalitu, způsobu hospodaření, vztahu k jiným chráněným územím a další nepovinné položky. Formulář má podobu databáze v Accessu. Součástí je územní vymezení lokality – od roku 2009 povinně v digitální podobě prostřednictvím shapefilu.

Český překlad SDF včetně vysvětlivek k jednotlivým položkám je součástí publikace Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody (Roth P. (ed.), 2003: Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody (směrnice 79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES). Ministerstvo životního prostředí, Praha.)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které je zodpovědné za soustavu Natura 2000 v ČR, pověřilo přípravou SDF Agenturu ochrany životního prostředí. Aktualizované SDF podává členský stát v digitální podobě prostřednictvím tzv. REPORTNETU. Národní kontaktní místo (MŽP) potvrzuje nahranou databázi oficiálně prostřednictvím stálého zastoupení ČR při Evropské unii.

 

 

 

Stránky jsou v přípravě, na jejich obsahu se pracuje.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.