15.6.2009


The articles concerning about NATURA 2000 are cited below, for more references see here or Newspapers online:

Natura 2000 Newsletter in English, German, French, Italian, Spanish; twice a year since 1996
Environment for Europeans every 3 months, published by European Comission
Insight Brussels themes concerning on Habitat and Bird Directive, financing etc.


Article Name

Author, Date/Volume(No), Pages

OCHRANA P?ÍRODY [THE NATURE CONSERVATION JOURNAL]

2002

P?íprava odborných podklad? pro soustavu NATURA 2000 [Preparation of technical Bases for the Natura 2000 Network], in Czech with English summary

Pokorný J., 2002/57(7), str. 193-194

NATURA 2000 - mapování ohrožených druh? mechorost? a výb?r území do národního seznamu [Natura 2000 - Mapping of Threatened Bryophyte Species and selection of Areas for Inclusion into a National List], in Czech with English summary

Pohlová R., 2002/57(8), str. 232-233

NATURA 2000 - mapování ohrožených druh? rostlin a výb?r území do národního seznamu [Natura 2000 - Mapping of Threatened Plant Species and Selection of Areas for a National List], in Czech with English summary

Turo?ová D., 2002/57(8), str. 227-231

2004

Pta?í oblasti versus rozvoj dopravní sít? [SPAs versus Development of Transport Infrastructure], in Czech with English summary

Hora J., 2004/59(6), str. 163-168

Pta?í oblast Boletice versus projekt mamutího st?ediska zimních sport? [Boletice SPA versus Monstrous Ski Resort], in Czech with English summary

Hora J., 2004/59(7), str. 215-218

Natura 2000 a denní motýly: lekce ze sí?ového atlasu [Natura 2000 and Butterflies], in Czech with English summary

Konvi?ka M., Beneš J., Fric Z., ?ížek O., 2004/59(6), str. 178-183

Natura ve vojenských výcvikových prostorech - p?íklad VVP Boletice [Natura 2000 in the Military Training Areas - VVP Boletice as an Example], in Czech with English summary

Grulich V., Vydrová A.,, 2004/59(7), str. 195-200

2005

Natura 2000 v ?R - aktuality [Natura 2000 in the Czech Republic - News], in Czech with English summary

Pokorný J., 2005/60(3), str. 78-81

Natura 2000 - p?edjednávání evropsky významných lokalit kontinentální oblasti [Natura 2000 - Preliminary Discussion on the European Important Areas in the Continental Zone], in Czech with English summary

Stárka L., 2005/60(2), str. 61-62

P?íprava evropsky významných lokalit pro savce [Preparation of pSCI for Mammal Species], in Czech with English summary

Cepáková E., 2005/60(10), str. 306-309

P?íprava evropsky významných lokalit pro ryby a mihulovce [Preparation of pSCI for Fish and Lamprey Species], in Czech with English summary

Dušek J., 2005/60(10), str. 300-303

Evropsky významné lokality pro druhy hmyzu [Preparation of pSCI for Insect Species], in Czech with English summary

Chobot K., 2005/60(10), str.294-297

2006

Vojenský újezd Libavá, kv?ten 2006 [Military Areas and Nature Conservation], in Czech with English summary

Pet?í?ek V., Šafá? J., 2006/61(6), str. 186-187

2007

Nová právní úprava odpov?dnosti za škody na p?írodních zdrojích [New Legislation on Liability for Natural Resources Damage], in Czech with English summary

Stejskal V., 2007/62(4), str. 12-13

Vojenský újezd Libavá [The Libava Military Training Area], in Czech with English summary

Losík J., Háková A., 2007/62(4), str. 2-5

Projekt na záchranu lužních stanoviš? v povodí ?eky Morávky [Project on Meadow Habitat Preservation in the Morávka River Basin], in Czech with English summary

Birklen P., 2007/62(4), str. 6-7

Vrstva mapování biotop? [Habitat Mapping Layer], in Czech with English summary

Tomášek M., Zárybnický J., Poláková L., Škapec L., 2007/62(2), str. 20-22

Hodnotící zprávy podle sm?rnice o stanovištích [Assessment Report under Article 17 of the Habitat Directive], in Czech with English summary

Dušek J., 2007/62(2), str. I-II

Soustava Natura 2000 - P?edjednání návrhu na dopln?ní národního seznamu evropsky významných lokalit v kontinentální biogeografické oblasti [The Natura 2000 Network in the Czech Republic. Negotiating the Proposal for Amending the National List of proposed Sites of Community Importance (pSCI) in the Continenta Biogeographical Region], in Czech with English summary

Lon?áková J., Peterová P., Hošek M., 2007/62(5), str. 16-18

2008

Kyrill a Natura 2000 v národním parku Šumava [Hurricane Kyrill and Natura 2000 Sites in the Šumava/Bohemian Forest National Park], in Czech with English summary

K?enová Z., 2007/1, str. 36-37

Mapování obojživelník? a plaz? v AOPK ?R [Amphibian and Reptile Mapping at the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic], in Czech with English summary

Je?ábková L., 2008/3, str. 18-19

Netopý?i Chýnovské jeskyn? - modelový p?íklad výzkumu a ochrany cenné lokality [Bat of the Chýnov Cave - A model Example of Survey and Protection of a Valuable Site], in Czech with English summary

And?ra M., Krej?a F., Zbytovský P., 2008/4, str. 20-22

Zákon o p?edcházení a náprav? ekologické újmy z pohledu ochrany p?írody [ The Act on Prevention of Environmental Damage and its Remedyin from a Point of View of Nature Conservation], in Czech with English summary

Vícha O., 2008/5, str. 13-15

Libický luh [Libický Luh Floodplain National Nature Reserve], in Czech with English summary

Formanová I., Dort M., Beran L., 2008/5, str. 2-5

Drop velký - letitý problém ?eské ochrany p?írody [The Great Bustard - An Aged Nature Conservation Problem in the Czech Republic], in Czech with English summary

Škorpíková V., 2008/5, str. 16-18

Údržba št?rkových lavic na ?ece Ostravici [Gravel Bed Management on the Ostravice River], in Czech with English summary

Birklen P., Filipová K., Kle?ka J., Filipová L., Lepík M., 2008/6

Koncepce zp?ístupn?ní nálezových dat ochrany p?írody [Nature Conservancy Finding Data Opening Up Strategz], in Czech with English summary

Hošek M., Zárybnický J., Škapec L., Chobot K., Zohorna J., 2008/6

Sledování populace me?íku bahenního v Bílých Karpatech [Monitoring a Marsh Gladiolus (Gladiolus palustris) Population in the Bílé Karpaty/White Carpathians Mts. ], in Czech with English summary

Horal D., Jagoš B., 2008/6

?eská spole?nost pro ochranu netopýr? [The Czech Bat Conservation Trust], in Czech with English summary

Bartoni?ka T., Hanzal V., 2008/6

2009

Problémy smluvního zajišt?ní ochrany p?írody a krajiny [Possibilities of Contracted Nature Conservation and Landscape Protection], in Czech with English summary

Komínková P., 2009/1

Orel královský na jižní Morav? [The Eastern imperial Eagle (Aquila heliaca) in the South Moravia], in Czech with English summary

Horal D., 2009/1

Be?va – nejvýznamn?jší moravská lokalita velevruba tupého? [Be?va River – the Most Important Site for the Thick Shelled River Mussel (Unio crassus) in Moravia], in Czech with English summary

Beran L., Douda K., 2009/2

Ochrana velevruba tupého v ?eské republice [Notes on the Thick Shelled River Mussel (Unio crassus) Conservation in the Czech Republic – Problems and Recent News], in Czech with English summary

Douda K., Beran L., 2009/2

Reproduction of information provided on this web site is authorised. Explicit, prior authorization must be obtained for other reproduction or use of all copyrighted information, be it in textual or multimedia (sound, images, software, etc.) format. Publishers who wish to make such use of copyrighted material appearing on this site should contact AOPK ČR on email: natura2000@nature.cz for licensing and co-publishing matters to have an agreement drawn up for this usage. Editorial system of this website created by RAGTOOLS.