15.3.2006

INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS EUR 25, April 2003, EUROPEAN COMMISSION, DG ENVIRONMENT, Nature and biodiversity, Brussels

?asopis Environment for Europeans - vydává ?tvrtletn? Evropská komise - DG Environmnethe Environment’s

elektronické noviny Insight Brussels - týkající se sm?rnice o stanovištích,sm?rnice o ptácích, možnostech ?erpá z fond? EU

brožury týkající se jednotlivých biogeografických oblastí na webu Evropské komise

Publikace vydané Evropskou komisí- nap?. Nature and biodiversity cases ruling of the European Court of justice

Chytrý, M., Ku?era, T. & Ko?í, M. (eds.) (2001): Katalog biotop? ?eské republiky. Agentura ochrany p?írody a krajiny ?R:, Praha

dodatek Katalogu biotop?

edice PLANETA RO?NÍK XIV, ?íslo 9/2006 Pravidla hospoda?ení pro typy lesních p?írodních stanoviš? v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

-NOVÉ !!!

vysv?tlení

edice PLANETA RO?NÍK XII, ?íslo 10/2004 Natura 2000 a lesy "Problémy a p?íležitosti" (interpreta?ní p?íru?ka Evropské komise) 2000 v ?eské republice
edice PLANETA RO?NÍK XII, ?íslo 8/2004 Zásady pé?e o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000.

edice PLANETA RO?NÍK XII, ?íslo 3/2004 Rámcové zásady lesního hospoda?ení pro typy p?írodních stanoviš? v územích soustavy Natura

STARÉ !!!

vysv?tlení

edice PLANETA RO?NÍK XII, ?íslo 1/2004 Hodnocení plán? a projekt? významn? ovliv?ujících lokality soustavy Natura 2000.
edice PLANETA RO?NÍK IX, ?íslo 4/2001 Pé?e o lokality soustavy Natura 2000.ustanovení ?lánku 6 sm?rnice o stanovištích 92/43/EHS

Optimalizace sít? MZChÚ- interaktivní CD na webu

V letech 2003 - 2005 byl ?ešen projekt Optimalizace výsledk? mapování p?írodních biotop? a jejich aktuálního zastoupení na území ?R jako p?edm?tu ochrany v sou?asné síti maloplošných zvlášt? chrán?ných území v ?R. Na základ? mapování biotop? (2001-2004) bylo je analyzováno zastoupení p?írodních biotop? v dosavadní síti zvlášt? chrán?ných území a v navržené soustav? evropsky významných lokalit (EVL). Na základ? této analýzy byl zpracován odborný návrh na dopln?ní stávající sít? MZCHÚ o nová území, v nichž se vyskytují biotopy vzácné, dosud nedostate?n? stávající ochranou zajišt?né, biotopy velmi reprezentativní, p?ípadn? biotopy významné z hlediska regionální variability. Zpracovaný seznam návrh? území s hodnotnými biotopy, které leží mimo NP a CHKO, bude p?edán krajským ú?ad?m a újezdním ú?ad?m a bude sloužit pro p?ípravu vyhlášení nových MZCHÚ v t?chto správních jednotkách.

Metodiky mapování biotop? soustavy Natura 200 a SMARAGD (metodiky podrobného a kontextového mapování) Ji?í Guth, 3. p?epracované vydání, Praha, b?ezen 2002, AOPK ?R

Biotopy a jejich vegeta?ní interpretace v ?R, vydala ?BS v roce 2006

Reproduction of information provided on this web site is authorised. Explicit, prior authorization must be obtained for other reproduction or use of all copyrighted information, be it in textual or multimedia (sound, images, software, etc.) format. Publishers who wish to make such use of copyrighted material appearing on this site should contact AOPK ČR on email: natura2000@nature.cz for licensing and co-publishing matters to have an agreement drawn up for this usage. Editorial system of this website created by RAGTOOLS.