23.12.2005

Jmenujeme pouze instituce, které se podílely na projektu Natura 2000 (mapováním nebo p?i dalších krocích tvorby soustavy Natura 2000)

Ministerstvo životního prost?edí

KRNAP

NP ?eské Švýcarsko

NP Podyjí
NP Šumava
Botanický ústav Akademie v?d ?eské republiky
?eská spole?nost ornitologická
?eská zem?d?lská universita v Praze
Entomologický ústav Akademie v?d ?eské Republiky
GeoVision
P?F UK v Praze
Národní muzeum
P?F MU v Brn?
ÚHUL
Universita Palackého v Olomouci
Vlastiv?dné muzeum v ?eské Líp?
Ústav biologie obratlovc? Akademie v?d ?R

Ústav ekologie krajiny Akademie v?d

Nevládní organizace

Arnika
Ametyst
Daphne ?R -Institut aplikované ekologie
?SOP- zejména ZO Veronica
o.s. Actaea
Sagittaria

Tímto bychom cht?li všem zú?astn?ným pod?kovat za dosavadní spolupráci, nejen výše zmín?ným organizacím, ale také všem jednotlivým fyzickým osobám, které se na projektu doposud podílely.

Reproduction of information provided on this web site is authorised. Explicit, prior authorization must be obtained for other reproduction or use of all copyrighted information, be it in textual or multimedia (sound, images, software, etc.) format. Publishers who wish to make such use of copyrighted material appearing on this site should contact AOPK ČR on email: natura2000@nature.cz for licensing and co-publishing matters to have an agreement drawn up for this usage. Editorial system of this website created by RAGTOOLS.