22.12.2005

AOPK ?R zpracovala k 30.6.2003 metodické postupy výb?ru lokalit pSCI do národního seznamu, které stanovují jakým zp?sobem vyhodnotit získané údaje z mapování a podle jakých kritérií pak vybrat území pSCI pro jednotlivé druhy živo?ich?, rostlin a typy p?írodních stanoviš?. P?inášíme také oponenturu metodiky.


Metodické materiály:

Úvod do problematiky

Zadání oponentury

P?íloha I. Metodiky mapování biotop? pro soustavy NATURA 2000 a SMARAGD
P?íloha II. Postup p?i navrhování území do národních seznam? - druhy živo?ich? z p?ílohy II sm?rnice o stanovištích
P?íloha III. Postup p?i navrhování území do národních seznam? - druhy mechorost? z p?ílohy II sm?rnice o stanovištích
P?íloha IV. Postup p?i navrhování území do národních seznam? - druhy cévnatých rostlin z p?ílohy II sm?rnice o stanovištích
P?íloha V.

Rámcový postup výb?ru lokalit do národního seznamu pro typy p?írodních stanoviš? z p?ílohy I sm?rnice o stanovištích

P?íloha VI.

Pokyny k tvorb? p?írodních komplex?

P?íloha VII.

Vzorec k výb?ru p?írodních lokalit z p?írodních komplex?

P?íloha VIII.

Alternativní vzorec k výb?ru p?írodních lokalit z p?írodních komplex?

MŽP zadalo 30.06. 2003 oficiální oponenturu t?chto metodických materiál? odborník?m z univerzit a ústav? AV ?R. P?ipomínky k jednotlivým metodickým materiál?m byly zpracovány formou posudk? do 31.7.2003.


Posudky metodických materiál?:

RNDr. Ji?í Brabec
Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
Ing. Jaroslav ?ervený, CSc.
Jaroslav Vojta, Ivan Suchara, Pavel Ková?
RNDr. František Krahulec, CSc.
RNDr. Zde?ka K?enová, Ph.D.
RNDr.Karel Kubát, CSc.
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
RNDr. Ji?í Sádlo, CSc.
David Storch, Ph.D.
Doc. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.


AOPK ?R poté provedla vyhodnocení zaslaných doporu?ení a zohlednila relevantní p?ipomínky p?i úprav? dalšího postupu, který byl schválen ?ídící skupinou pro soustavu NATURA 2000 p?i MŽP.


Vypo?ádání p?ipomínek oponentury

Reproduction of information provided on this web site is authorised. Explicit, prior authorization must be obtained for other reproduction or use of all copyrighted information, be it in textual or multimedia (sound, images, software, etc.) format. Publishers who wish to make such use of copyrighted material appearing on this site should contact AOPK ČR on email: natura2000@nature.cz for licensing and co-publishing matters to have an agreement drawn up for this usage. Editorial system of this website created by RAGTOOLS.