Homepage

Evropsky význ. lokality
19.12.2005

Evropsky významná lokalita (EVL) je jedním typem chrán?ných území v rámci soustavy NATURA 2000 (podrobnosti o vytvá?ení soustav? NATURA 2000 naleznete zde).

Termín evropsky významná lokalita je ?eským ekvivalentem anglického Sites of Community Importance (SCI). V rámci t?chto lokalit jsou chrán?ny evropsky významná stanovišt? a evropsky významné druhy. Evropsky významná stanovišt? a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v p?ílohách sm?rnice O stanovištích (92/43/EHS), seznam evropsky významných stanoviš? a druh? vyskytujících se v ?R je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb (viz).

Evropsky významná lokalita je legislativn? podložena v zákon? O ochran? p?írody a krajiny (114/1992), který implementuje evropskou sm?rnici O stanovištích (92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je za?azena na?ízením vlády ?R do tzv. národního seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu. Jako EVL jsou také chrán?ny sporné lokality. Více informací o procesu vytvá?ení soustavy NATURA 2000 naleznete zde.
Na t?chto stránkách naleznete:

záložka
evropsky významné lokality v ?R (v?etn? zákresu v map?) Seznam lokalit
evropsky významná stanovišt? (v?etn? vý?tu EVL, v nichž je stanovišt? p?edm?tem ochrany) Stanovišt? z p?ílohy I
evropsky významné druhy (v?etn? vý?tu EVL, v nichž je druh p?edm?tem ochrany) Druhy z p?ílohy II
Informace o výskytu evropsky významných druh? a evropsky významných stanoviš? jsou aktuální k 30.6. 2007.

Odborné podklady související s vytvá?ením Národního seznamu:

Mapování biotop? Katalog biotop? ?eské republiky
Metodika mapování biotop?, 3. verze
Praktické a metodické poznámky k mapování biotop?
Redukované verze ?erveného seznamu
P?íklad v?kové struktury lesa
P?evod stanoviš? na biotopy
P?evod biotop? na stanovišt?
Metodika výb?ru lokalit
Mapa evropsky významných lokalit v ?eské republice

Reproduction of information provided on this web site is authorised. Explicit, prior authorization must be obtained for other reproduction or use of all copyrighted information, be it in textual or multimedia (sound, images, software, etc.) format. Publishers who wish to make such use of copyrighted material appearing on this site should contact AOPK ČR on email: natura2000@nature.cz for licensing and co-publishing matters to have an agreement drawn up for this usage. Editorial system of this website created by RAGTOOLS.