19.12.2005

Obecný úvod

Pta?í oblasti jsou chrán?ná území vyhlašovaná za ú?elem ochrany pták?. Vznikají na základ? sm?rnice 2009/147/ES a spole?n? s evropsky významnými lokalitami tvo?í soustavu NATURA 2000. ?eská republika implementovala tuto sm?rnici do zákona O ochran? p?írody a krajiny (114/92 Sb.) a jednotlivá pta?í území jsou v ?R vyhlašována samostatn? formou na?ízení vlády.

Seznam pta?ích oblastí a druh? a bližší podrobnosti naleznete na t?chto stránkách pod záložkou Seznam pta?ích oblastí a Seznam druh?. Více informací o jednotlivých pta?ích oblastech a druzích také naleznete na stránkách biomonitoringu.


Jak pta?í oblasti vznikaly?

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany p?írody a krajiny ?R spolupráci s ?eskou spole?ností ornitologickou na p?íprav? návrhu pta?ích oblastí pro ?eskou republiku. B?hem t?í let byly shromážd?ny aktuální údaje o po?etnosti a rozší?ení druh? p?ílohy II sm?rnice o ochran? voln? žijících pták? a st?hovavých druh?. Do práce se zapojily vedle desítek ?len? ?SO i další nevládní organizace, pracovníci Správ národních park?, Správ chrán?ných krajinných oblastí, okresních ú?ad?, muzeí apod. Bez jejich znalostí a zápalu by vytvo?ení kvalitního návrhu pta?ích oblastí nebylo možné. Postupn? bylo prov??eno n?kolik desítek navržených lokalit, v?tšina z nich však nespl?ovala stanovená odborná kritéria. Výsledkem t?íletých snah byl návrh pta?ích oblastí obsahující 41 území, který byl v ?íjnu 2002 p?edán Ministerstvu životního prost?edí.

V pr?b?hu roku 2003 byla spušt?na druhá fáze vytvá?ení soustavy pta?ích oblastí - p?íprava podklad? pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho o?ekávaná novela zákona o ochran? p?írody a krajiny (v podob? samostatného zákona ?.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon ustanovil pta?í oblast jako novou kategorii chrán?ného území a stanovil, že pta?í oblasti budou z?izovány na?ízeními vlády.

Souhrnné informace o pta?ích oblastech v ?R získáte z p?ehledové tabulky (data z roku 2005).


Jaká kritéria musí spl?ovat území, aby na n?m mohla být pta?í oblast vyhlášena?

Sm?rnice o ptácích, na rozdíl od sm?rnice o stanovištích, neuvádí žádná kritéria pro výb?r lokalit. ?lenské státy mají volnost p?i výb?ru nejvhodn?jších míst, ale výb?r musí být proveden na základ? platných ornitologických kritérií.

Kritéria, podle kterých v ?eské republice prob?hl výb?r kandidát? na pta?í oblasti, jsou založena na kritériích kategorií C pro výb?r významných pta?ích území v Evropské unii revidovaného celoevropského seznamu IBA, p?i?emž byly provedeny n?které modifikace s cílem vytvo?it co nejjednodušší a snadno vysv?tlitelná kritéria. Více se o metodice výb?ru pta?ích oblastí dozvíte z kritérií pro výb?r pta?ích oblastí a z ur?ování vhodných lokalit pro pta?ích oblasti.


Pro které druhy jsou pta?í oblasti vyhlašovány?

Všechny pta?í druhy jmenované v p?íloze I sm?rnice O ptácích (79/409/EHS) a všechny pravideln? se vyskytující st?hovavé druhy, které p?íloha I neuvádí, vyskytující se na území ?lenského státu. Více podrobnosí o druzích, pro které byly pta?í oblasti navrhovány se dozvíte zde, v záložce Seznam druh? a na stránkách biomonitoringu.

 

Kde získáte informace o pta?ích oblastech se dozvíte zde.


Další

Souhrny doporu?ených opat?ení

Mapa pta?ích oblastí v ?eské republice

po_cr_opraveno

1 CZ0211001 K?ivoklátsko   22 CZ0811022 Beskydy
2 CZ0411002 Doupovské hory   23 CZ0721023 Horní Vsacko
3 CZ0421003 Nádrž vodního díla Nechranice   24 CZ0721024 Hostýnské vrchy
4 CZ0421004 Novodomské rašeliništ? - Ková?ská   25 CZ0621025 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
5 CZ0421005 Východní Krušné hory   26 CZ0621026 Hovoransko - ?ejkovicko
6 CZ0421006 Labské pískovce   27 CZ0621027 Soutok-Tvrdonicko
7 CZ0511007 ?eskolipsko - Dokeské pískovce a mok?ady   28 CZ0621028 Lednické rybníky
8 CZ0511008 Jizerské hory   29 CZ0621029 Pálava
9 CZ0521009 Krkonoše   30 CZ0621030 St?ední nádrž vodního díla Nové Mlýny
10 CZ0211010 Rož?alovické rybníky   31 CZ0621031 Jaroslavické rybníky
11 CZ0211011 Žehu?ský rybník - Obora Kn?ži?ky   32 CZ0621032 Podyjí
12 CZ0531012 Bohdane?ský rybník   33 CZ0311033 T?ebo?sko
13 CZ0531013 Komárov   34 CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy
14 CZ0521014 Broumovsko   35 CZ0311035 ?ežabinec
15 CZ0521015 Orlické Záho?í   36 CZ0311036 Hlubocké obory
16 CZ0711016 Králický Sn?žník   37 CZ0311037 ?eskobud?jovické rybníky
17 CZ0711017 Jeseníky   38 CZ0311038 Dehtá?
18 CZ0711018 Litovelské Pomoraví   39 CZ0311039 Novohradské hory
19 CZ0711019 Libavá   40 CZ0311040 Boletice
20 CZ0811020 Pood?í   41 CZ0311041 Šumava
21 CZ0811021 He?manský stav - Odra - Poolší        

 

 

 

Reproduction of information provided on this web site is authorised. Explicit, prior authorization must be obtained for other reproduction or use of all copyrighted information, be it in textual or multimedia (sound, images, software, etc.) format. Publishers who wish to make such use of copyrighted material appearing on this site should contact AOPK ČR on email: natura2000@nature.cz for licensing and co-publishing matters to have an agreement drawn up for this usage. Editorial system of this website created by RAGTOOLS.